Borgerservice » Social og sundhed » Kontanthjælp

Kontanthjælp

Kontanthjælp
Aktivering af kontanthjælpsmodtagere
Arbejdsløse på kontanthjælp
Hjælp i særlige tilfælde
Krav om tilbagebetaling
Kontanthjælpens størrelse

 

Kontanthjælp
Man kan få kontanthjælp, når man på grund af ændringer i sine forhold ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller sin families forsørgelse.

Kontanthjælpen er en retsbestemt ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, der kan suppleres med en delvis individuelt tilpasset ydelse. Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at man ikke har indtægter eller formue, der kan dække ens behov for forsørgelse. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt.

Betingelser
Ændrede forhold, der kan berettige til kontanthjælp, kan fx være arbejdsløshed, sygdom, graviditet og fødsel, separation eller skilsmisse. Det er et krav, at man udnytter sine arbejdsmuligheder. Man kan derfor ikke få hjælp, hvis man afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Spørgsmål om kontanthjælp rettes til Arbejdsmarkedsafdelingen, Spøttrup Jobcenter

 

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere
Betingelserne for aktivering af kontanthjælpsmodtagere er forskellige afhængig af, om man er under eller over 30 år.
 
Personer over 30 år
Personer over 30 år, som er berettigede til kontanthjælp, har også ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering. Aktiveringen skal påbegyndes senest efter en sammenhængende periode på 12 måneders kontanthjælp. Kommunen fastsætter det ugentlige timetal og varigheden af tilbudet.
 
Personer under 30 år
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal senest aktiveres efter en sammenhængende periode på 13 ugers kontanthjælp. Aktiveringstilbudet til personer under 30 år, der alene har ledighed som problem, og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (dvs. en uddannelse, der berettiger til optagelse i en a-kasse) skal sammen med eventuelt deltidsarbejde være på mindst 30 timer om ugen i 18 måneder.
 
Under 30: Hvis man har en kompetencegivende uddannelse i forvejen
Hvis man er under 30 år og har gennemført en kompetencegivende uddannelse, skal man have et aktiveringstilbud på mindst 30 timer om ugen i 6 måneder.
 
Under 30: Med andre problemer end ledighed
Personer under 30 år med andre problemer end ledighed skal have et aktiveringstilbud på 18 måneder. Det ugentlige timetal fastsættes af kommunen.
 
Under 30: Ret til nyt tilbud om aktivering
Personer under 30 år har ret til et nyt aktiveringstilbud, hvis de efter en periode på tre måneder stadig er arbejdsløse på kontanthjælp.
 
Udeblivelse fra eller afslag på aktivering
Hvis man uden rimelig grund fx sygdom, barns første sygedag el. lign. udebliver fra et aktiveringstilbud, kan man blive trukket i kontanthjælp svarende til de timer, som man er udeblevet. Fradraget kan dog højst udgøre 30% af det beløb, som man ifølge reglerne kan få. Hvis fraværet er meget stort, kan det sidestilles med en afvisning af aktiveringstilbudet. Man kan derved miste retten til kontanthjælp.
 
Vejledning og introduktion
Som led i aktiveringen kan kommunen tilbyde et kortvarigt vejlednings- og introduktionsprogram, der giver råd om muligheder for beskæftigelse og uddannelse m.v. Kommunen har pligt til at udarbejde en skriftlig plan for aktiveringen, hvis man får kontanthjælp på grund af problemer ud over ledigheden. Har man alene ledighed som problem, kan man bede kommunen om at lave en sådan plan.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om kontanthjælp og aktivering hos Arbejdsmarkedsafdelingen, Spøttrup Jobcenter.

 

Arbejdsløse på kontanthjælp
Er man ikke berettiget til dagpenge, kan man som arbejdsløs få kontanthjælp, hvis man aktivt søger arbejde. Man kan derudover få tilbud om aktivering. Alderen er afgørende for, hvilken type aktiveringstilbud man får.
 
Aktiv arbejdssøgning
Som arbejdsløs på kontanthjælp - dvs. når man alene har ledighed som problem -  skal man i lighed med arbejdsløse på dagpenge være aktivt arbejdssøgende. Det vil sige, at man skal søge arbejde på den måde, som er almindelig inden for ens erhverv eller profession.
 
Udeblivelse fra eller afslag på aktivering
Hvis man uden rimelig grund  fx sygdom, barns første sygedag el. lign. udebliver fra et aktiveringstilbud, kan man blive trukket i kontanthjælp svarende til de timer, som man er udeblevet. Fradraget kan dog højst udgøre 30% af det beløb, som man kan få ifølge reglerne. Rimelige grunde til at afslå et aktiveringstilbud kan være for stor transportafstand, børnepasning eller risiko for forringelse af ens helbred m.m.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om reglerne for modtagelse af kontanthjælp hos 
Arbejdsmarkedsafdelingen, Spøttrup Jobcenter

 

Hjælp i særlige tilfælde
I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som man ikke kan betale eller dække på anden måde. Man kan ikke få hjælp til løbende udgifter, og det er en forudsætning for hjælpen, at man er kommet ud for ændringer i sine forhold, der ikke kunne forudses. Hjælpen kan ydes særskilt eller i forbindelse med løbende kontanthjælp.

Hjælp til medicin, læge- og tandlægebehandling
Selvom der ikke er sket ændringer i ens forhold, er der mulighed for at få hjælp til medicin samt læge- og tandlægebehandling mv., som ikke dækkes af sygesikringen eller andre ordninger. Man kan kun få hjælpen, hvis udgiften kan regnes for lægeligt velbegrundet, og hvis man ikke selv har råd til at betale.

Flytning eller samvær med børn
Hvis man ikke selv har penge til det, kan der også gives hjælp til udgifter i forbindelse med samvær med børn. Man kan også få hjælp til flytning, hvis den vil medføre en boligmæssig eller erhvervsmæssig forbedring.

Udbetaling af hjælpen
I alle tilfælde udbetales hjælpen af Arbejdsmarkedsafdelingen, Spøttrup Jobcenter efter en konkret vurdering af udgiftens rimelighed og ansøgerens muligheder for selv at betale.

 

Krav om tilbagebetaling
I nogle tilfælde skal kommunen kræve, at hjælp efter lov om aktiv socialpolitik betales tilbage. Det gælder, hvis man:

 • ikke har fortalt kommunen, at der er sket ændringer i ens forhold, så hjælpen skal være lavere/ophøre, eller hvis man uberettiget har modtaget hjælp mod bedre vidende
 • får særlig støtte til at dække terminsudgifter

I andre tilfælde kan kommunen bestemme, at hjælpen skal betales tilbage. Det gælder, hvis man:

 • får kontanthjælp på grund af sin uforsvarlige økonomi
 • ubegrundet har opsagt et arbejde
 • har nægtet at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde eller deltage i aktivering eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
 • får hjælp, fordi man selv eller ens ægtefælle er indblandet i strejke på arbejdspladsen
 • på ansøgningstidspunktet har udsigt til, at man i løbet af kortere tid vil være i stand til at betale hjælpen tilbage
 • efter at have fået kontanthjælp modtager erstatning, underholdsbidrag el.lign., der dækker samme tidsrum og formål som den udbetalte hjælp

Når man skal betale hjælpen tilbage, fastsætter kommunen en betalingsordning. Den tager hensyn til, hvad man kan klare at betale, så man ikke kommer til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold. Kravet om tilbagebetaling bortfalder, når der er gået fem år efter, at hjælpen ophørte, og det ikke har været økonomisk muligt at gennemføre.

 

 

Kontanthjælpens størrelse
Satserne for den månedlige udbetaling af kontanthjælp er (2002):

 • ydelse til unge hjemmeboende under 25 år uden forsørgelsespligt: 2.463 kr.
 • ydelse til unge udeboende under 25 år uden forsørgelsespligt: 5.103 kr.
 • ydelse til unge gravide under 25 år: 7.919 kr.
 • ydelse til personer over 25 år uden forsørgelsespligt: 7.919 kr.
 • ydelse til personer med forsørgelsespligt over for børn: 10.522 kr.
 • den maksimale orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere: 7.240 kr. Ydelsen kan dog ikke være højere end den kontanthjælp, man får, når man ikke er på orlov.
 • særlig sats for ægtepar, hvor den ene har valgt at gå hjemme. Den hjemmegående kan ikke få udbetalt kontanthjælp. Ægtefællen kan oven i den sædvanlige ydelse få et tillæg på 2.463 kr.

Skat
Beløbene er skattepligtige. Derudover kan man få en særlig støtte, hvis man har store forsørgelsesbyrder eller høje boligudgifter. Den særlige støtte er skattefri.
 
Hvis man har indtægter
Hvis man har indtægter, mens man får kontanthjælp, trækkes de fra i kontanthjælpen. Per arbejdstime kan man dog tjene 11,50 kr. ud over kontanthjælpen.
 
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger hos Arbejdsmarkedsafdelingen, Spøttrup Jobcenter.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.