Økonomi, tal og fakta » Budget

Budget 2004

Nederst på siden er alt materiale der har dannet grundlag for budgetvedtagelsen 2004


Sådan bruges pengene i 2004


Sådan skaffes pengene i 2004


Sådan er priserne på nogle af de poster, som skattekronerne skal bruges til i 2004

 • Der er pasningsgaranti i Spøttrup kommune.
 • Vi har 193 dagplejepladser. En heltidsplads koster 76.800 kr. Forældrene betaler 25.740 kr.
 • I år 2004 har vi 237 heldags-, 4 halvdags- børnehavepladser samt 32 fritidshjemspladser. En heltids børnehaveplads koster 53.998 kr. forældrene betaler de 18.216 kr.
 • Der er budgetteret med 354 pladser i skolefritidsordningen, en plads koster 30.137 kr. Forældrene betaler 11.550 kr. –  for 3-6 årige  dog 18.216 kr.
 • Hele undervisnings- og kultur området koster 8.700 kr. pr. borger.
 • Hver elev i folkeskolen koster 42.142 kr. Børnetallet pr. 1. august 2004 forventes at være 1.166 elever.
 • Vi har 22.663 m² skolebygninger fordelt på 7 skoler. Udgiften til el, vand, varme, forsikringer, kloak og renovation koster 312 kr. pr. borger.
 • Skolebibliotekerne koster 407 kr.  pr. elev i folkeskolen. Folkebiblioteket koster 154 kr. pr. borger.
 • Befordring af skolebørn koster i gennemsnit 1.354 kr. pr. elev i folkeskolen.
 • Der er 2.112 børn der kan benytte tilbuddet om tandpleje. Det koster 1.334 kr. pr. barn.
 • Leje af Idræts- og svømmehaller, folkeoplysning og fritidsaktiviteter koster 446 kr. pr. borger. Den samlede udgift er 3,6 mill. kr.
 • Museer, musikarrangementer, kulturregion og andre kulturelle opgaver koster 118 kr. pr. borger. Den samlede udgift er 936.500 kr.
 • Pleje og vedligeholdelse af kommunens 18 sportspladser koster i alt 442.300 kr. eller 56 kr. pr. borger.
 • Vedligeholdelse af kommunevandløb i alt 74 km. Koster 546.900 kr. eller 69 kr. pr. borger.
 • Kommunens tilskud til den kollektive trafik (VAFT) koster 187 pr. borger eller i alt 1.490.800 kr.
 • Redningsberedskab (brandvæsen) koster 124 kr. pr. borger.
 • Vedligeholdelse af kommunale vej, fortove, belysning, snerydning m.v. koster 1.228 kr. pr. borger. De samlede udgifter er 9,8  mill. kr. Vi har i alt 215 km. kommuneveje. Vej­strækningen Rødding-Skive og Kærgårdsholm - Vium vedligeholdes af amtet.
 • Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre, som omfatter den integrerede plejeordning, generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, plejehjem, daghjem, dagcentre og hjemmesygepleje i kommunen, koster i alt 37,7 mill. kr. svarende til 4.733 pr. borger.
 • Vi forventer at skulle yde bistand og pleje til 300 ældre og handicappede. Heraf bor 92 på Kommunens ældrecentre. Ældrecentrene omfatter i alt 6.688  m².
 • Foranstaltninger for voksne handicappede som botilbud. hjælpemidler m.v. De samlede udgifter udgør 12,7 mill. kr. eller 1.600 kr. pr. borger.
 • Der er  budgetteret med 9,3 mill. kr. til kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere, eller 1.173 kr. pr. borger.
 • Boligstøtte, dagpenge og offentlige pensioner er budgetteret til 187 mill. kr. Heraf refunderer staten 162 mill. kr. Netto udgift herefter pr. indbygger 3.165 kr.
 • Kommunalbestyrelsen koster den enkelte borger 356 kr. i 2004.
 • Porto, telefon/information/markedsføring og annoncer koster 0,9 mill. kr., eller 108 kr. pr. borger.
 • EDB - udgifter til administrativ brug andrager årligt 3,1 mill. kr. eller 396 kr. pr. borger.
 • Tilskud til erhvervsfremme og turisme koster 0,8 mill. kr. eller 99 kr. pr. borger.
 • Der bruges på drift og anlæg til spildevandsanlæg 5,6 mill. kr. Udgifterne opkræves hos brugerne fordi området skal hvile økonomisk i sig selv.
 • Der bruges  til renovation i alt 5,7 mill. kr. eller 721 kr. pr. borger. Udgifterne opkræves hos brugerne fordi området skal hvile økonomisk i sig selv.
 • Der bruges til  kommunal vandforsyning i alt 4,3 mill. kr. eller 545 kr. pr. borger. Udgifterne opkræves hos brugerne fordi området skal hvile økonomisk i sig selv.
 • Kommunen har budgetteret med 513 fuldtidsstillinger fordelt på de største områder med 54 stillinger på Kommunekontoret, 123 i dagpleje/børnehaver/skolefritidsord­nin­ger, 129 i folkeskoler og 138 stillinger i integrerede plejeordninger.
 • På Kommunes gæld skal der i år 2004 afdrages 719.600 kr. Den samlede gæld andrager 33,8 mill.  svarende til 4.244 kr. pr. borger.


Spøttrup Kommunes budget for 2003 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2003


Vi skal bruge 313.458

(1.000 kr)

Bolig, miljø, veje og forsyningsvirksomheder

27.051

Undervisning og kultur

79.088

Social- og Sundhedsvæsen

140.175

Administration m.v

30.579

Anlægsopgaver inkl. almennyttige boliger

36.004

Afdrag lån, finansforskydninger

172

Kassehenlæggelse

389-

Vi skal skaffe 313.458

(1.000 kr)

Skattebetaling

192.952

Generelle tilskud

60.066

Forsyningsvirksomheder

 

- vandforbrug

2.248

 

- renovationsafgifter

5.736

 

- spildevandsafgifter

6.637

 

- tømningsordning

630

 

- rotteafgift

149

15.400

Rente/gebyr

 

1.827

Låneoptagelse  

24.400

Ophold & pasning

   

- dagpleje

4.944

 

- børnehaver

4.778

 

- skolefritidsordninger

4.136

 

- plejehjem

4.955

18.813

Resultatopgørelse 2004

Skattefinansieret område:

(1.000 kr.)

Skatter

192.952

Tilskud og udligning

60.066

Driftsudgifter:

 

Ejendomme, grønne områder og fritidsfaciliteter

-2.730

Vandløb og øvrige miljøforanstaltninger m.v.

-945

Redningsberedskab

-987

Kollektiv trafik

-1.491

Vejvæsen

-8.285

Folkeskoler

-69.865

Faglige uddannelser

-235

Biblioteker og kulturel virksomhed

-2.161

Folkeoplysning/fritidsaktiviteter

-2.691

Kontanthjælp og aktivering

-6.334

Børnepasning

-23.247

Børn og unge - døgninstitutioner

-6.956

Ældreområder

-39.533

Revalidering m.v

-6.269

Flygtninge og indvandrere

751

Voksne handicappede

-12.733

Førtidspension og personlige tillæg

-15.708

Sygedagpenge

-7.890

Sundhedsudgifter m.v

-4.185

Boligstøtte

-2.330

Arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v.

-1.065

Aministration m.v

-29.755

Anlægsudgifter

-33.310

Renter

1.003

Resultat skattefinansieret område

-23.931

   

Forsyningsvirksomheder:

 

Nettodriftsudgifter - vand, kloak, renovation

2.786

Anlægsudgifter - vand, kloak, renovation *

-2.134

Resultat forsyningsvirksomheder

652

Resultat i alt

-23.280

Herudover er der udgifter til:

 

- Afdrag på lån

-719

- Almennyttige boliger

-560

- Øvrige finansforskydninger

547

- Låneoptagelse

24.400

Kassehenlæggelse i alt

389

Specifikation anlægsudgifter

Skattefinansieret område:

(1.000 kr)

Byggemodning - nettoudgift 0 kr.

0

Udviklingsmidler

700

IT-udbygning

200

Stinet Vestsallingbanen

500

Balling Børnehave

300

Skoler - renovering/ombygning

8.000

Kulturhus Borgen (Byhistorisk arkiv)

500

"Byprojekt" i Lem

1.500

Lihme Skole/udvidet SFO

300

Kystvejen Hostrup

660

Legepladser

300

Ældreboliger Rødding og Balling

20.000

Rådighedsbeløb - ej specificeret

350

I alt

33.310

   

Forsyningsvirksomheder:

 

Kloakforsyning

1.784

Vandforsyning

350

 

2.134

Skatteudskrivning

Indbyggertalpr. 1/11/2003

7.960

Skatteprocenter:

 

Kommuneskat

20,50%

Amtet

12,50%

Kirkeskat

1,15%

Grunddkyldspromiller:

 

Kommunen

14,0‰

Amtet

10,0‰
Herunder er det samlede materiale der har dannet grundlag for det vedtagne budget 2004.
Resultatopgørelsen 2004
 (46kb)
Resultatopgørelse 2004 - 2007 (60kb)
Hovedoversigt (34kb)
Sammendrag til budget (39kb)
Bevillingsoversigt:
   Økonomi- og Planudvalget (39kb)
   Teknik- og Miljøudvalget (49kb)
   Familie- og Sundhedsudvalget (67kb)
   Børne- og Kulturvalget (40kb)
Tværgående artsoversigt (23kb)
Generelle bemærkninger(107kb)
   Aftalen om kommunernes økonomi 2004
   Resultat af budgetttet for 2004
   Likviditetens udvikling
   Udskrivningsgrundlag/tilskud m.v.
   Skatteindtægterne
   Overslagsår 2005 - 2007
   Bevillingsniveau
   Lønsumsstyring
   Overførsel til/fra næste budgetår
   Budgetnoter
Specielle bemærkninger:
   Økonomi- og Planudvalget (98kb)
   Teknik- og Miljøudvalget (191kb)
   Familie- og Sundhedsudvalget (118kb)
   Børne- og Kulturudvalget (159kb)
Personaleoversigt  (35kb)
Investeringsoversigt  (23kb)
Brugerbetalinger  (45kb)


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.