Økonomi, tal og fakta » Årsberetning

Årsberetning 2003

 Hele årsberetningen (1.400kb)

I buden af siden er det fulde regnskab
tilgængelig i PDF-format Kommunalbestyrelsens årsberetning for 2003

Kommunalbestyrelsen udsender hermed årsberetningen for 2003. Det er målet, at årsberetningen gør det let for læseren at få et overblik over årets aktiviteter og de økonomiske hovedtal.

Det samlede regnskabsresultat viser et likviditetsoverskud på 2,2 mio. kr., hvilket er næsten identisk med det vi budgetterede med i budget 2003.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er et overskud på 1,3 mio. kr. mod et forventet overskud på 8,8 mio. kr. i budget 2003. Det er ikke tilfredsstillende, men de forøgede udgifter har været på områder, der er vanskelige at styre. Vi har haft store udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, specialundervisning og anbringelser af børn uden for hjemmet. Det er udgifter, som vi ikke kan afvise. Vi kan ikke nægte at udbetale dagpenge til borgere, der er syge og vi kan ikke lade være med at anbringe børn udenfor hjemmet, hvis der er et akut behov for dette.

På kommunens primære serviceområder som børnepasning, skoler, ældrepleje, veje m.m. har vi holdt budgetterne.

Spøttrup Kommune har stadig en lav arbejdsløshed og et stabilt indbyggertal på næsten 8.000. Skatteprocenten i 2003 er på 20,5 % og ligger fortsat under landsgennemsnittet på 20,8 %.

Spildevandsplanen, der blev vedtaget i 1997, er i fuld gang med at blive realiseret. I 2003 blev Rettrups gamle mekaniske rensningsanlæg nedlagt og der blev etableret en ny ca. 3 km lang ledning fra Rettrup by til Hvidbjerg renseanlæg.

I Balling blev industriarealets gamle problem med store nedbørsmængder afhjulpet ved etablering af et nyt regnvandsbassin og en ny kloakledning fra området, hvilket også har aflastet rensningsanlægget for store regnvandsmængder

I alt blev der investeret godt 4 mill. kr. i kloakforsyningen.

Handlingsplanen på vandforsyningsområdet er fortsat med en investering på ca. 1,7 mio. kr. – investering er bl.a. foretaget i nyt edb-anlæg og en ny boring i Betryk-området. De gamle boringer er nu næsten udfaset, da den nye kildeplads har en væsentlig bedre råvandskvalitet.

Investeringen på 3,8 mio. kr. i de kommunale veje var den største i mange år og har medført et løft i kvaliteten på kommunens veje.

Renoveringen af kommunens gadebelysning er afsluttet og der er nu ens forhold i alle byområder, idet der er etableret natsænkning overalt. Kommunens gadebelysning er nu et af de mest moderne i hele landet.

På ældreområdet har 2003 fortsat været præget af arbejdet med omforandringen af vore ældrecentre. Vi er startet i Oddense og Lem, hvor de første nye lejligheder vil være færdige til indflytning i sommeren 2004 og samtidig starter vi renoveringen op på Rødding og Balling ældrecentre.

I alt vil investeringen i ældreboligerne være på omkring 100 mio. kr., men så vil vi også kunne tilbyde moderne og tidssvarende boliger på alle vore ældrecentre

Den 1. januar 2003 skulle alle brugere i ældreplejen m.m. frit kunne vælge leverandør af ydelserne. Spøttrup kommune var blandt de kommuner, som var klar og ved årets udgang var der ca. 16 pensionister, der benyttede sig af muligheden.

Kommunens målsætning om at kunne tilbyde alle 3 årige plads i en af vore børnehave er i løbet af 2003 faldet på plads bl.a. via nye overenskomster med de selvejende institutioner, principper om udegrupper og beslutning om investeringer i nye lokaler i Oddense og Hvidbjerg.

I løbet af 2004 vil alle 3 årige fremover passes i en børnehave og i videst muligt omfang i lokalområdet.

Der blev i 2003 endvidere arbejdet med planer om renovering af en del af Balling skole og fysiklokalerne på overbygningsskolerne – det fysiske arbejde på skolerne starter efter sommerferien i 2004.

I 2003 foretog kommunen ganske store investeringer i jord med henblik på udstykning af både private og erhvervsgrunde. Der blev købt jord for ca. 4.1 mio. kr.

Kommunen ligger vægt på at der hele tiden skal være attraktive grunde i hele kommunen og jordkøbet i 2003 sikrer, at kommunen har meget attraktive parcelhusgrunde i Hvidbjerg og i Gyldendal samt at der også i Hvidbjerg er ledige erhvervsgrunde.

Hermed har kommunen attraktive bolig- og erhvervsgrunde i hele kommunen.

Kommunalbestyrelsens opgave er at sikre en fortsat udvikling i Kommunen, samtidig med at den tilpasser serviceniveauet til de givne økonomiske situationer. Det økonomiske råderum i årene fremover er usikkert at spå om, et er dog sikkert, det bliver nok ikke nemmere end i de forrige år. De stramme økonomiske muligheder for kommunerne er blevet permanent og bliver yderligere strammet i de kommende år.

Peder Christensen

BorgmesterRegnskab 2003

Resultatopgørelse (8kb)
Regnskabsresultat
 (8kb)
Hovedoversigt til regnskab
 (27kb)

Regnskabsoversigt (254kb)
   Økonomi- og planudvalget
   Teknik- og miljøudvalget
   Familie- og sundhedsudvalget
   Børne- og kulturudvalget
   Tværgående artsoversigt
   Finansiel status

Generelle bemærkninger (72kb)

Specielle bemærkninger
    
 Økonomi- og planudvalget (39kb)
    
Teknik- og miljøudvalget (48kb)
    
 Familie- og sundhedsudvalget (166kb)
    
 Børne- og kulturudvalget (76kb)

Anlægsregnskaber (57kb)
Specielregnskaber
 (5kb)
Personaleoversigt
 (14kb)
Kautions- og garantiforpligtigelser
 (9kb)
Ejendomsfortegnelse
 (374kb)


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.