Tilbage til forsiden30.11.2004
PRESSEMEDDELELSE

Skive Storkommune – så er vi i gang!
Der var enighed om kursen, da det gode skib ”Skive” lagde fra kaj i går. Der skal fortsat være lys i alle de nuværende rådhuse – for at understøtte den decentrale struktur i vores nye kommune. Det nye rådhus i Skive bygges derfor ikke større som følge af kommunesammenlægningen, lyder det fra den politiske styregruppe bag kommunesammenlægningen. Der blev samtidig fastlagt en overordnet tidsplan for hele processen og aftalt en fordeling af ansvar og opgaver – og så blev der lagt en strategi for information om kommunesammenlægningen til borgere og medarbejdere blandt andet i form af en ny hjemmeside – www.skivestorkommune.dk

Vi er enige om at navnet på vores nye kommune skal være Skive – og at der skal være 31 medlemmer i den nye kommunalbestyrelse. Det blev slået endeligt fast på det første møde i den politiske styregruppe bag kommunesammenlægningen, der blev afholdt på Skive Rådhus i går. Og enigheden rakte bredt.

Der blev aftalt arbejdsgrundlag og opgave- og ansvarsfordeling for både den politiske styregruppe selv, for den administrative styregruppe og for det sammenlægningssekretariat, der skal koordinere processen.

Frem til 1. januar 2006, hvor det nyvalgte sammenlægningsudvalg for Skive Storkommune tiltræder, har den politiske styregruppe det overordnede ansvar for at forberede, styre og koordinere sammenlægningsprocessen. I det forberedende arbejde kan den politiske styregruppe kun træffe beslutninger, der fremmer sammenlægningsprocessen og ikke bindende beslutninger for den nye kommune. Posten som mødeleder varetages af de fire borgmestre på skift.

Den administrative styregruppe – bestående af de fire kommunaldirektører – er sekretariat for den politiske styregruppe og har dels til opgave at fremsætte forslag og dels at igangsætte og udføre de initiativer, som besluttes i den politiske styregruppe. Der oprettes i sammenlægningsperioden et fælles sammenlægningssekretariat, som støtter forberedelsesarbejdet i den administrative styregruppe. Kommunaldirektør Per K. Mathiasen blev udpeget som formand for den administrative styregruppe.

Det blev også aftalt, at de nuværende rådhuse skal anvendes i størst muligt omfang – af hensyn til borgerbetjeningen og for at understøtte den decentrale struktur, som vi ønsker fremmet i den nye kommune. Det betyder så også, at det nye rådhus i Skive ikke bygges større som følge af kommunesammenlægningen, lyder det fra den politiske styregruppe bag kommunesammenlægningen.

På mødet fik styregruppen også fastlagt en tids- og handleplan, der i 2005 blandt andet vil sætte fokus på drøftelser om fælles visioner for den nye kommune, forberedelse af beslutningsgrundlag og budgetlægning, kortlægning af status, koordinering af IT-infrastruktur og sikring af medarbejderinddragelse.

Det er også en enig styregruppe, der står bag kommunikationsstrategien for sammenlægningsprocessen. Vi ser kommunikation som et særdeles vigtigt indsatsområde og det er derfor af afgørende betydning, at borgere, virksomheder, organisationer, medarbejdere, presse og andre interessenter løbende informeres og inddrages – kun derved opnås en reel forståelse for processen og for de naturlige valg, der skal træffes i forløbet.

Et af midlerne hertil er en ny hjemmeside – www.skivestorkommune.dk – som går i luften i morgen den 1. december kl. 12.00.  Hjemmesiden skal være med til at sikre at informationen kommer ud til medarbejdere og borgere så hurtigt som muligt. Hjemmesiden kommer til at indeholde informationer om mødeplaner, dagsordener og referater fra den politiske og administrative styregruppe, løbende nyhedsbreve, pressemeddelelser, tal og fakta om den nye kommune m.v. Endvidere vil der være menupunkter, der målrettet henvender sig til de ansatte i kommunerne og til borgerne med blandt andet mulighed for debat samt relevante links til alt om strukturreformen. Fra starten vil det naturlig være lidt småt med informationerne, men siden vil løbende blive opdateret, så snart der er nyt at informere om.

Der er nedsat en kommunikationsgruppe med repræsentanter fra de 4 kommuner, der skal varetage informationsopgaverne i forbindelse med sammenlægningen.


Læs den indgåede aftale om sammenlægningen.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.