Ledige stillinger » Personalehåndbog - Ledelsesprincipper

Ledelsesprincipper 

Det er ledelsens opfattelse, at nedenstående grundholdninger fremmer opnåelsen af kommunens fastsatte mål gennem skabelse af en stadig bedre og mere effektiv arbejdsplads med tilfredse og motiverede medarbejdere.

Respekt
Ledelsen skal bygge på en respekt for det enkelte menneske, dets individuelle færdigheder samt forskellighed i baggrund, holdninger og meninger.

Tillid
Ledelsen skal bygge på en grundlæggende tillid til den enkelte medarbejder. Tillid til, at den enkelte ønsker at udføre sine funktioner på den bedst mulige måde, at den enkelte kan og vil påtage sig et ansvar for opgavernes bedst mulige løsning, og at den enkelte ønsker at udnytte, vedligeholde og udbygge sine egne evner og færdigheder.

Åbenhed
Ledelsen skal bygge på åbenhed. Åbenhed fra ledelsens side om motiver, hensigter, mål og beslutninger, og samtidig en åbenhed i forhold til at modtage ideer og kritik fra medarbejdere.

FØLGENDE GENERELLE LEDELSESPRINCIPPTER ER GÆLDENDE FOR AL LEDELSE I KOMMUNEN

Helhedssyn
Ledelsen skal udøves under hensyn til Kommunens samlede interesser, og herunder stadigt fremme tværgående og udviklingsorienterede aktiviteter.

Styring efter mål og rammer
Ledelsen skal i videst muligt omfang fastlægge operationelle mål og klare rammer for opgaveløsningen.

Delegering af ansvar og kompetence
Med henblik på kvalificering, motivering og fastholdelse af medarbejderne skal ledelsen tilstræbe delegering af ansvar og kompetence.

Information
Det aktive informationsniveau og muligheden for den enkelte medarbejder får let adgang til relevant information prioriteres højt af ledelsen.

Uddannelse/udvikling af medarbejderne
I forhold til den enkelte afdelings/institutions behov skal ledelsen prioritere uddannelse og udvikling af medarbejderne højt, for at opnå den nødvendige flexibilitet og omstillingsevne.

Kommunikation
Ledelsen skal udøves på en sådan måde, at der skabes det bedst mulige udgangspunkt for en åben kommunikation.

Borger-/bruger-/kundeorientering
Ledelsen skal - tilstræbe, at opgaverne udvikles under størst mulig hensyntagen til omgivelsernes forventninger og behov.

Enhedsforståelse
Ledelsen skal tilstræbe at styrke Kommunens udvikling ved at udvikle forståelse mellem afdelinger/institutioner samt mellem politikere og medarbejder.

Åbent og dynamisk klima
Ledelsen skal tilstræbe at gøre arbejdet meningsfyldt og nærværende, således at den enkelte føler sig indvolveret og engageret. Ligeledes skal den enkelte medarbejders kvalifikationer udnyttes fuldt ud ved, at stærke og svage sider erkendes og bearbejdes gennem job/opgaver.

ØNSKER OG KRAV TIL KOMMUNENS LEDERE
"Spøttrup Kommune forventer på alle niveauer velkvalificerede ledere, der i positivt samspil med politikerne, medarbejderne og brugerne er i stand til at løse nutidens opgaver og medvirke til at udvikle Kommunen i overensstemmelse med fremtidens krav og Kommunens målsætning.

Spøttrup Kommune forventer ledere, der er ressourcebevidste, helhedsorienterede, aktive og synlige.

En mere deltaljeret beskrivelse af Kommunens ønsker og krav til lederne som personer, i forhold til politikerne, borgerne, afdelingen/institutionen og den enkelte medarbejder, fremgår af de efterfølgende sider.

LEDEREN SOM PERSON

Udviklingsorienteret
Lederen skal sikre at organisationen er udviklingsorienteret og præget af kreativitet. Lederen skal samtidig være fagligt og administrativt velfunderet og kunne udnytte tildelte ressourcer optimalt.

Resultat- og helhedsorienteret
Lederen skal skabe resultater inden for eget område og skal være med til at fremme det tværsektorielle samarbejde med henblik på helhed i opgaveløsningerne.

Kommunikation og synlighed
Lederen skal være synlig og kunne kommunikere på alle relevante niveauer. Lederen skal endvidere arbejde for at markere og synliggøre Spøttrup Kommunes indsats udadtil.

Anvendelse af ny teknologi
Lederen skal have forståelse for indførelse og anvendelse af ny teknologi og skal i fornødent omfang selv kunne anvende den.

LEDEREN OG POLITIKERNE/ BORGERNE

Samarbejde og udvikling
Lederen skal have forståelse for at være en del af en politisk styret organisation med de særlige ledelsesmæssige vilkår dette indebærer og i den forbindelse respektere gældende organisationsplan. Lederen skal i et positivt samspil med politikere og brugere medvirke til at udvikle Kommunen i overensstemmelse med fremtidens krav og Kommunens overordnede målsætning og i den forbindelse rådgive kvalificeret.

Service
Lederen skal medvirke til, at afdelingen/institutionen fremtræder som en velfungerende servicevirksomhed for borgerne/brugerne og erhvervslivet.

Information
Lederen skal sikre, at borgernes henvendelser altid besvares på en relevant og letforståelig måde, og at der føres en aktiv informationspolitik.

LEDEREN OG AFDELINGEN/INSTITUTIONEN

Udviklingsmiljø
Sammen med medarbejderne skal lederne kunne etablere udviklingsmiljøer, der i overensstemmelse med Kommunens ramme og målstyringsprincipper giver plads til nytænkning og realisering af nye ideer.

Målsætning og handlingsplaner
Lederen skal i samarbejde med medarbejderne kunne opstille de nødvendige målsætninger og handlingsplaner for afdelingen og være i stand til at sikre, at handlingsplanen og budgetter følges.

Positiv holdning og godt samarbejde
Lederen skal aktivt medvirke til at skabe en positiv holdning på arbejdspladsen, præget af tillid og gensidig respekt, og kunne fungere i et tæt samarbejde med medarbejderne i overensstemmelse med gældende samarbejdsaftaler.

Aktiv personalepolitik
Lederne skal sikre, at der føres en aktiv personalepolitik, hvor uddannelse indgår som et aktivt ledelses- og udviklingsredskab.

Lederen skal endvidere motivere den enkelte medarbejder til at tage aktivt ansvar for egen udvikling.

Brugerindflydelse
Lederen skal sikre, at retningslinier for brugerindflydelse overholdes og at samarbejdet med brugerne til stadighed udvikles til parternes gensidige tilfredshed.

LEDEREN OG DEN ENKELTE MEDARBEJDER

Inspiration og problemløsning
Lederen skal inspirere og motivere medarbejderne og kunne føre problemløsende samtaler med den enkelte medarbejder. Lederen skal endvidere kunne gennemføre udviklingssamtaler, så samtalerne opfattes som ligeværdige, givende og relevante for begge parter.

Delegation og udnyttelse af kvalifikationer
Lederen skal sikre, at der anvendes den videst mulige delegation til den enkelte medarbejder eller til grupper af medarbejdere.

Endvidere skal lederen sikre, at de enkelte medarbejderes kvalifikationer udnyttes bedst muligt, samtidig med at medarbejderens stærke og svage sider erkendes og bearbejdes gennem job og opgaver.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.