Ledige stillinger » Personalehåndbog - Tjenestefrihed

Tjenestefrihed

Fravær/forsømmelse (f.eks. på grund af vejrliget) vil som udgangspunkt medføre lønfradrag.

Efter forudgående aftale med afdelingslederen/institutionslederen kan der dog foretages omlægning af den planlagte tjeneste.

Afdelingslederen/institutionslederen kan meddele tjenestefrihed med løn/uden løn i henhold til efterfølgende:

Tjenestefrihed uden lønafkortning
Tjenestefri kan i de nævnte tilfælde maksimalt meddeles for een dag. Bestemmelsen skal tolkes "snævert", d.v.s. at tjenestefrihed som udgangspunkt kun kan gives på selve dagen.

I tilfælde der ikke direkte er omfattet af nedenstående regler, men som ganske må sidestilles med disse, kan afdelingslederen/institutionslederen i samråd med kommunaldirektøren meddele tjenestefrihed i tilsvarende omfang.

Såfremt overenskomsten eller andre generelle regler hjemler tjenestefrihed i videre omfang eller andre tilfælde end fastsat i disse retningsliner, gælder overenskomsten m.v. forud for disse retningslinier.

 1. Til jubilæum se afsnit 17.
 2. Til egen fødselsdag ved 50, 60 og 70 år.
 3. Til eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup.
 4. Til ægtefælle/samlevers runde fødselsdage ved 50, 60, 70 år.
 5. Til forældres sølvbryllup og guldbryllup.
 6. Til forældres runde fødselsdage ved 50, 60, 70 år o.s.v.
 7. Til dødsfald, der vedrører ens ægtefælle/samlever, børn og forældre.
 8. Til begravelse, der vedrører ens ægtefælle/samlever, børn, forældre og svigerforældre.
 9. Graviditetsundersøgelse i fornødent omfang samt kiropraktor- og fysio- terapeutbehandlinger (tilskudsberettiget fra sygesikringen) i det omfang behandlingen ikke kan finde sted udenfor normal/planlagt arbejdstid.
 10. Til lægekonsultation herunder speciallæge i det omfang dette ikke kan finde sted udenfor arbejdstiden eller der kan foretages tjenesteomlægning/afspadsering.
  Tjenestefrihed ydes såfremt der foreligger en indkaldelse fra sygehus, hvor medarbejderen ikke har indflydelse på mødetidspunktet.
 11. Hel eller delvis tjenestefrihed på mindreårigt barns første sygedag kan meddeles såfremt overenskomsten giver mulighed herfor, hvis
 • barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte 
 • fravær er nødvendig af hensyn til barnet, og
 • forholdene på tjenestestedet tillader det.

Det påhviler afdelingslederen/institutionslederen at drage omsorg for, at der i forbindelse med frihed efter pkt. 10, foretages indberetning til lønkontoret på "Anmeldelse af fravær".

Tjenestefrihed med lønafkortning
Til lægekonsultation med eget barn kan der meddeles tjenestefrihed mod lønafkortning. En ansats anmodning om tjenestefrihed på een eller flere dage til pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn kan imødekommes mod lønfradrag, når forholdene på tjenestestedet tillader det.

FORÆLDRETJENESTEFRIHED OG TJENESTEFRIHED AF TVINGENDE FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER
Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager, som f.eks. akut sygdom eller ulykke, gør det påtrængende for den ansatte at være til stede straks i familiemæssig sammenhæng. Det er en forudsætning, at den ansatte orienterer arbejdsgiveren, når omstændighederne giver mulighed for det.

Tjenestefrihed med løn ydes maksimalt for 1 dag.

Ansatte har endvidere ret til hel eller delvis tjenestefrihed (uden løn) i en længere periode af familiemæssige årsager i to særlige situationer, hvor der efter bestemmelser i bistandsloven oppebæres godtgørelse:

 1. Forældre til alvorligt syge børn under 14 år har ret til fravær (i en måned med mulighed for aftalt forlængelse), når betingelserne i Dagpengelovens § 19 a er opfyldt.
 2. Pårørende der får godtgørelse efter Servicelovens § 104 til terminalpleje, har ret til fravær i plejeperioden.

OMSORGSDAGE
Ansatte der har børn har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det år barnet er fyldt 7.

Det er en betingelse, at barnet har ophold hos den ansatte.

Indberetning vedr. omsorgsdage skal ske ved udfyldelse af fraværsblanket, med barnets fødselsdato, første hele fraværsdag samt antal dage.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Løn - og Personalekontoret.

FRIHED TIL BORGERLIG OMBUD
Ansatte der udfører ombud eller varetager hverv som bestyrelsesmedlem i kommunal sammenslutning eller hverv, hvortil den pågældende er udpeget af en kommunalsammenslutning, har adgang til tjenestefrihed.

Tjenestefriheden skal i det omfang, det er muligt, skaffes ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. Der skal tages hensyn til, at der ikke pålægges den ansatte en samlet arbejdstid af en uforholdsmæssig længde.

Såfremt tjenestefrihed ikke kan skaffes ved omlægning eller bytning, gives der tjenestefrihed med lønafkortning i det omfang hvervet er lønnet. Et ombud/ hverv anses for lønnet, såfremt der ydes et fast vederlag derfor, eller såfremt der er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi- og Planlægningsudvalget vil som personaleudvalg vurdere, hvorvidt ansatte der har ombud, kan foretage tjenesteomlægning og i hvilket omfang tjenesteomlægning kan finde sted.

Jr. nr. 81.30.00 G01 - 81.15.00 G01


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.