Borgerservice » Teknik og Miljø » Vejvæsen


Vejvæsen

Det kommunale vejnet i Spøttrup Kommune udgør ca. 217 km, hvoraf størstedelen er asfaltbelagt.

Vedligeholdelse:
Kommunens vejvæsen varetager vedligeholdelsen af vejnettet. Dette dækker over forskellige forhold som asfaltbelægninger, fortove, gadebelysning, gadefejning, autoværn, vejrabatter, maling af vejstriber, skiltning m.v.

Eventuelle henvendelser vedrørende vejnettet kan rettes til Teknisk Forvaltning, tlf. 9683 4400.

 Ny asfalt pålægges en villavej  Der lægges nyt fortov.
 Stribeafmærkning i krydset Frilandsvej og Borgen  Vejgrøfter klippes i sommerhalvåret.

Trafiksikkerhed:
Kommunens høje prioritering af trafiksikkerheden medførte i 2001, at der blev sat byporttavler ved 28 indkørselsveje til kommunens byer. I første omgamg er der opsat tavler ved kommuneveje, men det er hensigten også at opsætte tavler ved amtsveje, hvilket dog skal ske i samarbejde med Viborg Amt.

Hensigten med byporttavlerne, der er opsat i begge vejsider, er at trafikanterne får en tydelig fornemmelse af at køre ind i en by, hvor hastigheden nødvendigvis skal sænkes. Også i Spøttrup Kommune er for høj hastighed i byområder et problem.

I 2001 påbegyndtes en udskiftning af de efterhånden meget gamle betonautoværn langs vejene, da det ikke længere er muligt at få reservedele til reparationer. Der er i stedet valgt de noget lettere stålautoværn, der således er opsat på Damgårdvej/Vester Ballingvej og ved Åbakken/Kærgårdsvej.

 Trafiksikkerhedsplan (1004kb)

Vintertjeneste:
Udover de almindelige driftsopgaver med vedligeholdelse af vejnettet kommer, at vejvæsenet varetager arbejdet med snerydning og glatførebekæmpelse i vinterperioden.

Der foretages snerydning og glatførebekæmpelse på alle kommunale veje med undtagelse af følgende:

  • Knud Strandvej
  • Vigen (fra Sdr. Lemvej til Vigen 1)
  • Vejbyvad
  • Vadum Strandvej
  • Kåsvej (fra Kås Hovedgaard til Sildedrættet)
  • Nørhede (fra Nørhede 5 til gl. trinbrædt)
  • Tranemarken

Snerydning og glatførebekæmpelse foretages normalt således, at de mere betydende veje først klargøres. Herefter kommer boligveje, p-pladser og stier. Vintertjenesten indstilles normalt i tidsrummet kl. 20.00 til kl. 04.00 fra mandag til og med fredag. Lørdag og søndag indstilles arbejdet i perioden kl. 15.00 til kl. 05.30. Afvigelser fra disse tidspunkter kan forekomme såfremt den vagthavende skønner det er relevant.

Eventuelle spørgsmål om vintertjenesten kan rettes til Teknisk Forvaltning. Udenfor Kommunekontorets åbningstid kan snevagten kontaktes på tlf. 4021 8997.

Amtsvejvæsen
Viborg Amtsvejevæsen
Dådyrvej 1, Skive
Tlf. 9752 3399

Amtsvejvæsenet varetager vedligeholdelsesopgaverne på hovedlandevejen fra Kærgårdsholm til rute 26 nord for Oddense, samt landevejene Skive-Lem og Skive-Rødding


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.