Referat

for

Kommunalbestyrelsen


torsdag den 16. september 2004 kl. 19:00

Blåt Mødelokale

Spøttrup Kommune

Kirke Alle 1

Ramsing

7860 SpøttrupIndholdsfortegnelse

Åben sag:

73 /1

Spørgetid

Åben sag:

74 /2

Budgetforslag 2005 samt overslag for årene 2006-2008 (1. behandling).

Åben sag:

75 /3

Den kirkelige ligning 2005

Åben sag:

76 /4

Revisionsberetning 127 og 128 - Regnskabsåret 2003.

Åben sag:

77 /5

Registrering af fysiske aktiver/forpligtelser i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper

Åben sag:

78 /6

Turisme: Udviklingsprojekt Tour-operatører - grupperejseprojekt

Åben sag:

79 /7

Kommunalreform
73/1. Spørgetid (Åben sag)
Journalnr. 00.01 P27/
Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål til mødet

Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål til mødet.Vedtagelse:
Der var ingen mundtlige spørgsmål74/2. Budgetforslag 2005 samt overslag for årene 2006-2008 (1. behandling). (Åben sag)
Journalnr. 00.01 S08/
Ifølge § 37 i Lov om kommunernes styrelse skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til Kommunens årsbudget for det komm

Ifølge § 37 i Lov om kommunernes styrelse skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til Kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode.

På baggrund af Økonomi- og Planudvalgets behandling i mødet den 7. september 2004 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 1. behandling et budget med et likviditetsoverskud på 0,2 mill. kr.

Budgetforslaget består af budgetoplægget udsendt 26. juli 2004 med de tilføjelser og rettelser, der er besluttet af Økonomi- og Planudvalget i mødet den 7. september 2004.

Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling med følgende bemærkninger:

·        Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 5,4 mill. kr.

·        Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 19,9 mill. kr.

·        Resultatet af forsyningsvirksomhederne udviser et underskud på 1,7 mill. kr.

·        Den kommunale indkomstskat udgør 21,0 %, hvilket er en stigning i forhold til 2004 på 0,5%.

·        Grundskyldspromillen udgør 14,0 promille - uændret i forhold til 2004.

·        Kirkeskatten udgør 1,15 % - uændret i forhold til 2003.

·        For udskrivningsgrundlaget, ejendomsværdiskat og befolkningstal vælges statsgaranti, jf. de Generelle bemærkninger i budgetoplægget fra den 26. juli på side 84 og 85.

·        På områder, hvor der opkræves brugerbetalinger er taksterne fastsat i forbindelse med budgettets vedtagelse, jf. side 245. Revideret oversigt over brugerbetalinger foranlediget af Økonomi- og Planudvalgets ændringer i mødet den 7. september 2004 vedlægges.

·        Anlægsudgifterne fremgår af dels af investeringsoversigten på side 241, dels af Økonomi- og Planudvalgets beslutning om investeringer i mødet den 7. september 2004. Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 25,5 mill. kr., hvoraf de 20,0 mill. kr. vedrører anlægsudgifter for ombygning af Rødding - og Balling Ældrecentre til plejeboliger opført i henhold til lov om almene boliger (ældreboligloven). Af de resterende 5,5 mill. kr. er der disponeret 700.000 kr. til udviklingsarbejder, 500.000 kr. til stiprojekter og 500.000 kr. til Spøttrup Borg. Herefter er der et ikke disponeret rådighedsbeløb på 3,8 mill. kr. Kommunalbestyrelsen vil på et anlægsseminar den 28. september 2004 drøfte, hvorledes dette beløb skal disponeres og resultatet heraf fremsættes om ændringsforslag til budget 2005.

·        Der er budgetteret med en lånoptagelse på 24,0 mill. kr., herefter er likviditetshenlæggelsen beregnet til 0,2 mill. kr.

I Økonomi- og Planudvalgets møde den 7. september anførte udvalget en række budgetnoter/bemærkninger om tilkendegivelser og/eller iværksættelse af aktiviteter/handlinger m.v. i 2005. Disse budgetnoter/bemærkninger er en del af budgettet og godkendelse af budgettet er samtidig en godkendelse heraf.

Servicerammen – udmeldt fra staten for kommunerne under ét på 0,3% - er overholdt for Spøttrup Kommunes vedkommende, idet serviceudgifterne i stedet er faldet med 0,2%.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 38 skal Økonomi- og Planudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling af budgettet, som foretages 7. oktober 2004, undergives forslaget til årsbudget og de flerårige budgetoverslag til Kommunalbestyrelsens drøftelse og vedtagelse.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastlægges på mødet.

Budgetforslaget der er udsendt den 26. juli 2004 bedes medbragt til mødet.

 

 Bilag:
 1.Tillaeg budgetoplaeg 2005.pdf
 Budgettal juli 2005.pdf
 Bemaerkninger juli 2004 - budget 2005.pdf
 Oversigter juli 2004 - budget 2005.pdf

Vedtagelse:
Budgettet overgår til 2. behandling. Ændringsforslag skal fremsendes senest den 30. september 2004 kl. 9.00 og for udgiftkrævende ændringsforslag skal finansiering angives.75/3. Den kirkelige ligning 2005 (Åben sag)
Journalnr. 12.00. Ø55/
Provstiudvalget har på dets møde den 31

Provstiudvalget har på dets møde den 31. august 2004 godkendt budgetoplægget for 2005. Til kirkekasser, præstegårdskasser og provstiudvalgskassen, samt til 5% reserve kan beløbet i 2005 opgøres til 9.917.500 kr.

 

I budgetoplægget for 2005 er der til ovennævnte afsat 9.808.100 kr., hvilket er 109.400 kr. mindre end ovennævnte budgetoplæg.

 

Merforbruget finansieres dels af det forventede overskud på 93.500 kr. , dels af en mindre landskirkeskat end forudsat, idet landskirkeskatten er fastsat til 1.315.1000 kr. mod forventet 1.334.500 kr.

 

I ”Tilskud fra fællesfonden” er der i budgetoplægget indregnet et tilskud på 2.654.300 kr. Efter udmelding fra Kirkeministeriet er tilskuddet for 2005 fastsat til 2.596.000 kr., altså 58.300 kr. mindre

 

Den kirkelige ligning for 2005 udviser herefter et forventet underskud for 2005 på 54.800 kr.

 

Underskuddet skal ses i sammenhæng med en formue i kirken favør på ca. 2,5 mill. kr. forventet pr. 31. december 2004.

 

Økonomi- og Skatteforvaltningen indstiller, at Provstiudvalgets budget indarbejdes i budget 2005 og at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i forhold til tidligere år på 1,15%.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den kirkelige ligning til Kommunalbestyrelsens godkendelse med de i bilaget aftalte ændringer.Bilag:
 Kirken 2005.XLS

Vedtagelse:
Budgetforslaget overgår til 2. behandling76/4. Revisionsberetning 127 og 128 - Regnskabsåret 2003. (Åben sag)
Journalnr. 00.01 Ø08/
Kommunernes Revision har den 5

Kommunernes Revision har den 5. april 2004 fremsendt revisionsberetning nr. 127 vedr. revisionsbesøg i perioden oktober – november 2003.

 

Herudover er der den 2. september 2004 fremsendt den afsluttende revisionsberetning (128) for regnskabsåret 2003.

 

Revisionsberetning nr. 127 er en delberetning for året 2003 og har omfattet følgende områder:

 

 • Kasseeftersyn
 • Servicestrategi, udfordringsret og opfølgningsredegørelse
 • Overførselsindkomster
 • Fysiske aktiver

I afsnit 6 ”revisionens bemærkninger” er anført bemærkning om formelle fejl i sagsbehandlingen vedrørende områderne kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge og integration.

 

Forvaltningens bemærkninger  hertil er:

 

Kontakthjælp og aktivering: Forvaltningen har gennemgået området og fået sagsbehandlingen på plads og ført ajour i forhold til den nye lovgivning.

 

Sygedagpenge: Udarbejdelse af helhedsvurderingen i henhold til Retssikkerhedslovens § 7 og opfølgningsplan i henhold til Dagpengelovens § 24 stk. 3 er berigtiget i nye og ”gamle” sager, ligesom der er etableret forretningsgange, der sikrer førnævnte i alle nye dagpengesager.

 

Integration: Forvaltningen har gennemgået og berigtiget sagerne.

 

Familie- og Sundhedsudvalget har i mødet den 22. juni 2004 godkendt beretningen.

 

Revisionsberetning nr. 128 er den afsluttende beretning vedrørende regnskabsåret 2003 og omfatter følgende områder:

 

 • Redegørelse for den udførte revision
 • Årsregnskabet
 • Revision af årsberetningens regnskabsområder
 • Vurdering af Kommunes økonomi
 • Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
 • Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2003
 • Revisionens bemærkninger.

 

I afsnit 8 ” Revisionens bemærkninger” er anført at efter en aftalt ekstra revisionsgennemgang af sagsområderne vedrørende kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge m.fl. i august 2004 er det opfattelsen, at de gældende regler for sagsbehandlingen nu følges.

 

Udover de nævnte revisionsbemærkninger har revisionen indenfor enkelte revisionsområder anført konklusioner og anbefalinger. Fagudvalgene vil forholde sig hertil.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 7. september 2004, at revisionsberetningen godkendes, herunder at revisionens bemærkninger i afsnit 6 (beretning nr. 127) og afsnit 8 (beretning nr.128) tages til efterretning.Bilag:
 revisionsberetning nr 128.pdf
 beretning nr 127.pdf

Vedtagelse:
Revisionsberetningen blev godkendt og de anførte bemærkninger taget til efterretning77/5. Registrering af fysiske aktiver/forpligtelser i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper (Åben sag)
Journalnr. 00.01 S01/
Der skal med virkning fra 1

Der skal med virkning fra 1. januar 2004 etableres en samlet statusbalance, der omfatter både finansielle og materielle anlægsaktiver samt ejendomme og jord til videresalg.

Formålet er at synliggøre de samlede omkostninger, som er forbundet med at producere kommunale serviceydelser. Samtidig skabes der fokus på den langsigtede anvendelse af fysiske aktiver. Det giver i højere grad også bedre muligheder for at lave mere retvisende sammenligninger med private udbydere og kommunerne imellem.  

Lovgrundlaget for registreringen af værdiansættelse er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeren, og registreringen af materielle anlægsaktiver er obligatorisk for alle områder i den kommunale sektor.

Åbningsbalancen skal opgøres pr. 1. januar 2004, og skal foreligge i revideret stand senest 30. september 2004.

I Økonomi- og Planudvalgets møde den 20. april 2004 godkendte udvalget et  bilag til Spøttrup  Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ ”Retningslinier for registrering af fysiske aktiver”

Retningslinierne er siden vurderet nærmere og på baggrund af anbefalinger fra bl.a. kommunes revision er der foretaget enkelte ændringer. Ændringerne vedrører:

 

 • Aktiveringsgrænse for aktiverne – for kloakforsyningen registreres alle anlægsprojekter uanset beløbsstørrelsen.
 • Værdiansættelsen for aktiver anskaffet før 1. januar 1999 – for forsyningsområdet værdiansættes efter genanskaffelsesværdien.
 • Samling af ældre aktiver i ”grupper” – for forsyningsområdet er aktiver før 1. januar 1999 registreret selvom værdien er under 100.000 kr.
 • Anlægskartotek – for kloakforsyningen sker registrering af Hedeselskabet (opgørelse af aktiverne fremsendes efterfølgende til kommunen)

Åbningsbalancen er udarbejdet efter den reviderede retningslinier. I forhold til Spøttrup kommunens aflagte regnskab for 2003 er følgende områder medtaget:

 

Aktiver

 

Funktion 9.81 Grunde og bygninger

62.069.514 kr.

Funktion 9.82 Tekniske anlæg m.v.

67.890.115 kr.

Funktion 9.83 Inventar

168.451 kr.

Funktion 9.84 Igangværende anlæg

12.085.001 kr.

Funktion 9.87 Fysiske aktiver til salg

8.768.300 kr.

 

 

Passiver

 

Hensatte forpligtigelser - pensionsforpligtigelser

-23.377.615 kr.

 

Økonomi- og Skatteforvaltning indstiller, at de reviderede retningslinier godkendes og at åbningsbalancen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med evt. ændringer foranlediget af revisionens gennemgang af åbningsbalancen inden forelæggelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 7. september 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Bilaget med åbningsbalancen vil blive eftersendt.Bilag:
 Regnskabspraksis fysiske aktiver_korrigeret.doc
 Åbningsbalancen 1-1-2004.doc
 Fysiske aktiver - aabninngsbalance 01.01 2004.pdf
 Fysiske aktiver - Specifikation & bilag.pdf

Vedtagelse:
Revideret åbningsbalance var udsendt før mødet og blev tillige uddelt på mødet.

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 blev godkendt78/6. Turisme: Udviklingsprojekt Tour-operatører - grupperejseprojekt (Åben sag)
Journalnr. 24.05 G01/
Bestyrelsen i Destination Skive-Egnen besluttede i møde den 6

Bestyrelsen i Destination Skive-Egnen besluttede i møde den 6. maj 2004 at arbejde videre med et markedsføringsprojekt for grupperejser på det norske marked.

 

Hovedmålet med projektet er at skaffe flere turister til Limfjords­landet og dermed skabe en øget omsætning og flere arbejdspladser såvel generelt som mere specifikt inden for overnatningssektoren (hoteller m.v.) og restaurationssektoren (spisesteder m.v.). Ligeledes er det et mål, at det øgede antal turister skal skabe et bedre grundlag for de mange mindre 1-2-personers-turistvirksomheder i området.

 

Projektet er som udgangspunkt et samarbejdsprojekt mellem Destination Skive-Egnen og Destination Mors – herunder de respektive kommuner: Fjends, Morsø, Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre Kommuner. I løbet af 2005 er det desuden målet at udvide projektet til Destination Viborg-Egnen og Destination Thy.

Målet er endvidere at skabe en bedre sammenhæng mellem de mange mindre projekter, som er gennemført de seneste år bl.a. med støtter fra Mål 2, Leader II, Leader+ og Artikel 33, samt de store projekter som pt. er under gennemførelse: ”Det Blå Limfjordsland”, ”Projekt Lim­fjordshuset i Glyngøre – forprojekt”, ”Natursti Vestsallingbanen i Spøttrup”, ”Udstillings- og aktivitets­hus ved Spøttrup Borg – forprojekt” og ”Sundsøre Marina”) samt de aktiviteter der er gennemført inden for Midt-Nord Turisme og Netværk Limfjorden – bl.a. Limfjordsrute og Snapse­ruten og ikke mindst, de aktiviteter der pt. finder sted inden for idekonceptet ”Jorden rundt på 80 dage” – ”Fjorden rundt på 80 måder”. Projektbeskrivelse er vedhæftet til orientering.

 

Projektet afvikles over en perioden på 3 år med et samlet budget på 2.265.000 kr. Projektet finan­sieres som følger:

 

EU Mål 2

755.000 kr.

Destinationerne (det lokale erhverv)

1.030.000 kr.

De 6 kommuner

480.000 kr.

 

 

I alt

2.265.000 kr.

 

Tilskuddet fra Mål 2 er bevilget. De respektive destinationer arbejder pt. med erhvervs­finansie­rin­gen.

 

Spøttrup Kommunes andel udgør 60.000 kr. - fordelt med 20.000 kr. over 3 år. Beløbet foreslås finansieret af udviklingsmidlerne.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 7. september 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Spøttrup Kommunes andel udgør 20.000 kr. pr. år de næste tre år.

Anna-Lise Vestergaard deltog ikke i sagens behandling.

 

 Bilag:
 Projektbeskrivelse 02.doc

Vedtagelse:
Udvalget indstilling blev godkendt79/7. Kommunalreform (Åben sag)
Journalnr. 00.01 A09/
Regeringen har den 24

Regeringen har den 24.juni.2004 indgået aftale med Dansk Folkeparti om en strukturreform.

Aftalen indebærer, at kommunerne får ansvaret for at løse langt de fleste velfærdsop­gaver, idet kommunerne fremover skal varetage en række yderligere opgaver.

Forligspartierne finder, at med den foreliggende aftale, hvor kommunerne tildeles yder­ligere ansvar, vil et indbyggertal på i størrelsesordenen minimum ca. 30.000 indbygge­re være et godt sigtepunkt for dannelsen af nye bæredygtige kommuner. Dannelsen af de nye kommuner bør tage hensyn til kulturel og erhvervsmæssig samhørighed, lige­som det bør tilstræbes, at der indgår såvel landområder som byområder i de nye kom­muner.

Forligspartierne opfordrer derfor de mindre kommuner til at finde sammen i nye, større kommuner.

Det følger af aftalen, at kommuner med under ca. 20.000 indbyggere skal indgå i kommunesammenlægninger, der kan bringe indbyggertallet op på mindst ca. 20.000 indbyggere, eller indgå i forpligtende samarbejder med en eller flere andre kommuner, hvor det samlede befolkningsunderlag for samarbejdet skal være på mindst ca. 30.000 indbyggere.

De forpligtende samarbejder skal som minimum omfatte beskæftigelsesområdet, visitationsfunktioner på socialområdet, den samlede specialundervisning i specialklasser mv., specialundervisningen for voksne, al genoptræning, der ikke foregår under sygehusindlæggelse, samt de opgaver på natur- og miljøområdet, som kommunerne over­tager fra de nuværende amtskommuner. Desuden fremgår det af aftalen, at også nogle af de hidtidige kommunale opgaver - af hensyn til en enstrenget varetagelse af visse opgaver - vil skulle indgå i samarbejder. Det gælder blandt andet kontanthjælpsområdet, specialundervisningen i specialklasser, visitationsfunktioner mv.

 

Formen for de forpligtende samarbejder vil være delegation. Det betyder, at den eller de kommuner, der delegerer en opgave til en anden kommune, vil bevare ansvaret herunder det økonomiske ansvar - for opgaven, idet alene udøvelsen vil skulle overla­des til en anden kommune. Et forpligtende samarbejde kan kun indgås med en geografisk nabokommune.

Det fremgår endvidere af aftalen, at i det omfang, en kommune på mindre end ca. 20.000 indbyggere ikke har indgået en aftale med en eller flere kommuner om en sammenlægning eller et forpligtende samarbejde, vil Indenrigs- og Sundhedsministeren efter samråd med de involverede kommuner og i enighed med forligspartierne kunne træffe afgørelse om en kommunesammenlægning.

På baggrund af aftalen om strukturreform skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet an­mode om, at kommunalbestyrelserne senest den 1. januar 2005 oplyser over for Mini­steriet, hvordan den nødvendige bæredygtighed ønskes opnået.

Kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre end ca. 20.000 indbyggere anmodes således om at oplyse, hvilken kommunesammenlægning kommunalbestyrelsen ønsker at indgå i. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlæg­ning, skal Kommunalbestyrelsen oplyse, med hvilken kommune eller med hvilke kom­muner den har indgået aftale om at danne et forpligtende samarbejde, idet samarbej­det som ovenfor nævnt skal have et befolkningsunderlag på minimum ca. 30.000 ind­byggere og skal omfatte en fast kreds af kommuner vedrørende de ovenfor nævnte opgaver.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 7. september 2004, at der arbejdes videre mod en aftale om sammenlægning med Skive, Sundsøre og  Sallingsund kommuner.

 Vedtagelse:
Udvalgets indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at Spøttrup kommune gerne ser dele af Vinderup og Fjends kommuner indgår i den nye storkommune begrundet i en mere hensigtsmæssig afgræsning af kommunen
Mødet hævet kl. 20.30

Fraværende:

Beslutninger oplæst og godkendt:

Underskrifter: