Referat

for

Kommunalbestyrelsen


torsdag den 24. juni 2004 kl. 17:00

Blåt mødelokale

Spøttrup Kommune

Kirke Alle 1

Ramsing

7860 SpøttrupIndholdsfortegnelse

Åben sag:

49 /1

Spørgetid

Åben sag:

50 /2

Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen ved Ramsing Skole.

Åben sag:

51 /3

Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen ved Lihme Skole

Åben sag:

52 /4

Lokalplan nr. 151: Balling Ældrecenter

Åben sag:

53 /5

Forslag til lokalplan nr. 153: Kommuneplantillæg nr. 5 Ågevej/Gravene i Oddense

Åben sag:

54 /6

Forslag til lokalplan nr. 154: Vesterbrogade i Lem

Åben sag:

55 /7

Forslag til lokalplan nr. 155: Boliger ved Åbakken i Krejbjerg

Åben sag:

56 /8

Ældreboliger og servicearealer ved Balling Ældrecenter: Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum (skema B) - anlægsbevilling

Åben sag:

57 /9

4-S - Budget 2005

Åben sag:

58 /10

4-S Årsregnskab 2003

Åben sag:

59 /11

Ligningsplan 1. juli 2004 - 30. juni 2005

Åben sag:

60 /12

Normeringsberegning på folkeskoleområdet for skoleåret 2004/2005.

Lukket sag:

61 /13

Køb og salg.
49/1. Spørgetid (Åben sag)
Journalnr. 00.01 P27/
Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål til mødet

Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål til mødet.Vedtagelse:
Der var ingen spørgsmål50/2. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen ved Ramsing Skole. (Åben sag)
Journalnr. 00.01 A16/
Britta Dalgaard, Søndergade 24, 1

Britta Dalgaard, Søndergade 24, 1. 7830  Vinderup, der er medlem af skolebestyrelsen ved Ramsing Skole for perioden 01.04.2004 – 31.03.2008 ansøger den 13. juni 2004 om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Ramsing Skole med øjeblikkelig virkning.

 

Som begrundelse for ansøgningen anføres, at hun er fraflyttet Kommunen og således ikke længere har børn  på Ramsing Skole.

 

Efter § 31 i bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter i folkeskolen træffer Kommunalbestyrelsen efter anmodning beslutning om fritagelse af hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.

 

Fritagelse kan meddeles, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har grund til at ønske sig fritaget.

 

Ifølge samme § kan en forældrerepræsentant forlange at  blive fritaget for medlemskab af en skolebestyrelse, hvis vedkommendes børn udskrives af skolen.

 

Såfremt det godkendes, at Britta Dalgaard udtræder af skolebestyrelsen, er næste kandidat på listen:

 

Knud Skov, Sønder Alle 34 B, Ramsing.Vedtagelse:
Godkendt51/3. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen ved Lihme Skole (Åben sag)
Journalnr. 00.01 A16/
Niels Jørgen Hviid, Valmuevej 4 A, Lihme, der er medlem af skolebestyrelsen ved Lihme Skole for perioden den 01

Niels Jørgen Hviid, Valmuevej 4 A, Lihme, der er medlem af skolebestyrelsen ved Lihme Skole for  perioden den 01.04.2002 – 30.03.2006 ansøger den 16. juni 2004 om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Lihme Skole med øjeblikkelig virkning.

 

Som begrundelse for ansøgningen anføres, at han fraflytter Kommunen og således ikke fremover vil have børn på Lihme Skole.

 

Efter § 31 i bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter i folkeskolen træffer Kommunalbestyrelsen efter anmodning beslutning om fritagelse af hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.

 

Fritagelse kan meddeles, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har grund til at ønske sig fritaget.

 

Ifølge samme § kan en forældrerepræsentant forlange at blive fritaget for medlemskab af en skolebestyrelse, hvis vedkommendes børn udskrives af skolen.

 

Såfremt det godkendes, at Niels Jørgen Hviid udtræder af skolebestyrelsen, er næste kandidat på listen:

 

Jens Børge Gaardsted, Irisvej 9, Lihme, 7860  Spøttrup

 Vedtagelse:
Godkendt52/4. Lokalplan nr. 151: Balling Ældrecenter (Åben sag)
Journalnr. 01.02.05 P16/
Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. marts 2004 forslag til lokalplan nr. 151.

Planen omfatter bl.a., at der skal ske en ombygning af Balling Ældrecenter. Ombygningen forven­tes igangsat medio 2004 og medfører i hovedtræk, at der etableres 22 lejligheder. Ca. halvdelen af det nuværende ældrecenter nedrives. Den resterende del ombygges til fællesareal og service areal.

På denne baggrund har planlægningsafdelingen udarbejdet forslag til lokalplan nr. 151 for Balling Ældrecenter. 

Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for den fortsatte udbygning af Balling Ældre­center samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og udnyttelse af ejendommen i forhold til naboer, Bal­ling by samt øvrige interesser i området. Endelig er formålet også at inddrage borgerne i Balling i planlægningen af de centralt beliggende arealer i byen.

Lokalplanen fastholder, at området må anvendes til offentlige formål i form af ældrecenter, ældre­boliger og funktioner knyttet til sådanne.

Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med principperne i „Udstykningsplanen“ , i forbindelse med opførelse af almene boliger (ældreboliger) i tilknytning til Ældrecentret eller efter Kommunalbestyrelsens god­kendelse.

Der udlægges ingen nye, overordnede  veje i lokalplanområdet. Vejadgang til området sker henholdsvis fra Skivevej, Rolighedsvej og Nyvej. Interne veje udlægges efter behov.

Der udlægges ingen nye, overordnede stier i lokalplanområdet. Interne stier udlægges efter behov.

De nødvendige parkeringspladser i forbindelse med ejendommens anvendelse til ældrecenter skal sikres inden for ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40 %. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra terræn. Etageantallet for den enkelte bygning må ikke over­stige en etage med udnyttet tag-etage.  

Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes - dog undtaget solfangere, glaserede teglsten og lignende.

Skilte, lysinstallationer, reklamer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Der er ikke optaget bestemmelse om beplantning i lokalplanen.Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende gives et ordentligt udsende. Hegn i såvel naboskel som vejskel må kun etableres som levende hegn.

I henhold til kommuneplanlægningen - „Kommuneplan 1999-2010“ er lokalplanområdet be­liggende i rammeområde O3 i Balling, som må anvendes til offentlige formål: Ældrecenter, ældreboliger samt lignende for­mål. Planlægningsafdelingen vurderer på den baggrund, at nærværen­de lokalplan er i overensstemmelse med den gældende kom­mune­planlægning.

I henhold til varmeplanlægningen er lokalplanområdet beliggende inden for varmeforsynings­området. Samtlige nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmenettet.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kloakoplandet.

Ved denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves lokalplan nr. 63

Planlægningsafdelingen kan oplyse:

at

planforslaget i henhold til Planlovens § 24 stk. 3 har været fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger i perioden 5. april – 2. juni 2004.

at

der er indkommet følgende bemærkninger m.v. til planforslaget:

Viborg Amt meddeler med skrivelse af 27. maj 2004, at de ikke har bemærkninger til planforslaget.

Skive Museum meddeler med skrivelse af 28. april 2004, at de ønsker at prøvegrave i området, da der muligvis er en overpløjet gravhøj i området. Museet har afsluttet deres aktiviteter i området.

at

Kommunalbestyrelsen i henhold til Planlovens § 27 stk. 1 kan vedtage lokalplanen endeligt.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.Bilag:
 Lokalplan-151-2.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 lokalplanen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Godkendt53/5. Forslag til lokalplan nr. 153: Kommuneplantillæg nr. 5 Ågevej/Gravene i Oddense (Åben sag)
Journalnr. 01.02.05 P16/
Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. april 2004 forslag til lokalplan nr. 153.

Kom­mu­nalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en bolig­udbygning i alle kommunens bysamfund. Spøttrup Kommune har i den sammenhæng fået en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker at opføre 6 boliger i Oddense. Efter at have drøftet forskellige placeringsmuligheder er Spøttrup Kommune enig med bygherre i, at den optimale placering af boligerne vil være det ubebyggede centerområde/erhvervsområde på hjørnet af Ågesvej/Gravene. Såfremt boligerne skal placeres her, skal der foretages en mindre justering af planlægningen for området, således at den del der ligger i erhvervsområdet overføres til center­området.

På denne baggrund har planlægningsafdelingen udarbejdet forslag til lokalplan nr. 153 for hjørnet Ågesvej/Gravene i Oddense.

Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for en udbygning af boliger samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og udnyttelse af området i forhold til naboer, Oddense by samt øvrige interesser i området. Endelig er formålet også at inddrage borgerne i Oddense i planlægningen af de centralt beliggende arealer i byen.

Lokalplanen fastlægger, at området må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri – 6 boliger.

Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med principperne i „Udstykningsplanen“ eller efter Kommunalbestyrelsens god­kendelse.

Der udlægges ingen nye, overordnede  veje i lokalplanområdet. Vejadgang til området sker fra Gravene. Interne veje udlægges efter behov.

Der udlægges en ny sti, der forbinder Gravene med det åbne areal bag de nye boliger. Interne stier udlægges efter behov.

De nødvendige parkeringspladser i forbindelse med ejendommens anvendelse til boligformål skal sikres inden for ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40 %. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra terræn. Etageantallet for den enkelte bygning må ikke over­stige en etage med udnyttet tag-etage.  

Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes - dog undtaget solfangere, glaserede teglsten og lignende.

Skilte, lysinstallationer, reklamer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Der er ikke optaget bestemmelse om beplantning i lokalplanen. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn i såvel naboskel som vejskel må kun etableres som levende hegn.

I henhold til kommuneplanlægningen - „Kommuneplan 1999-2010“ er lokalplanområdet be­liggende i rammeområde O1 og E1 i Oddense, som må anvendes til centerformål (herunder boligformål) samt erhvervsformål. Planlægningsafdelingen vurderer på den baggrund, at rammeafgrænsningen i kommuneplanen skal justeres, således at erhvervsområdet overføres til centerområdet. Nærværen­de lokalplan er derfor ledsaget af tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1999-2010.

I henhold til varmeplanlægningen er lokalplanområdet beliggende inden for naturgasforsynings­området. Samtlige nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes naturgasnettet.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kloakoplandet.

Planlægningsafdelingen kan oplyse:

at

planforslaget i henhold til Planlovens § 24 stk. 3 skal fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsfristen udløber den 30. juni 2004.

at

der pt. ikke er indkommet bemærkninger m.v. til planforslaget.

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende planen endeligt, såfremt der ikke kom­mer indsigelser til planforslaget.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

 Bilag:
 pl-lokalplan-153-2 udkast.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004, at borgmesteren bemyndiges til at godkende planen endeligt, såfremt der ikke kommer indsigelse til planforslaget.

Godkendt


Søren Christensen stemte hverken for eller i mod.54/6. Forslag til lokalplan nr. 154: Vesterbrogade i Lem (Åben sag)
Journalnr. 01.02.05 P16/
Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. april 2004 forslag til lokalplan nr. 154. Kommunalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en bolig­udbygning i alle kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå besluttet at opføre 24-28 nye almene boliger i 2004-06 – herunder 6 almene boliger i Lem. Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. Efter at have drøftet forskellige placeringsmuligheder er Spøttrup Kommune enig med bygherre i, at den optimale placering af boligerne vil være det ubebyggede centerområde ved bytorvet – Vesterbrogade 3.

På denne baggrund har planlægningsafdelingen udarbejdet forslag til lokalplan nr. 154 for en mindre del af Vesterbrogade i Lem.

Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for en boligudbygning af området samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og udnyttelse af området i forhold til naboer, Lem by samt øvrige interesser i området. Endelig er formålet også at inddrage borgerne i Lem i planlægningen af de centralt beliggende arealer i byen.

Lokalplanen fastlægger, at området må anvendes til boligformål i form af etagebyggeri – 6 boliger/lejligheder.

Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med principperne i „Udstykningsplanen“ eller efter Kommunalbestyrelsens god­kendelse.

Der udlægges ingen nye, overordnede  veje i lokalplanområdet. Vejadgang til området sker fra Kirkestien. Interne veje udlægges efter behov.

Der udlægges ingen nye, overordnede stier i lokalplanområdet. Interne stier udlægges efter behov.

De nødvendige parkeringspladser i forbindelse med ejendommens anvendelse til boligformål skal sikres inden for ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40 %. Bygningshøjden må ikke overstige 10,0 meter målt fra terræn. Etageantallet for den enkelte bygning må ikke over­stige 3 etager.  

Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes - dog undtaget solfangere, glaserede teglsten og lignende.

Skilte, lysinstallationer, reklamer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Der er ikke optaget bestemmelse om beplantning i lokalplanen. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn i såvel naboskel som vejskel må kun etableres som levende hegn.

I henhold til kommuneplanlægningen - „Kommuneplan 1999-2010“ er lokalplanområdet be­liggende i rammeområde C1 i Lem, som må anvendes til centerformål – herunder boligformål. Planlægningsafdelingen vurderer på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med  Kommuneplan 1999-2010.

I henhold til varmeplanlægningen er lokalplanområdet beliggende inden for varmeforsynings­området. Samtlige nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmenettet.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kloakoplandet.

Planlægningsafdelingen kan oplyse:

at

planforslaget i henhold til Planlovens § 24 stk. 3 skal fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsfristen udløber den 30. juni 2004.

at

der pt. ikke er indkommet bemærkninger m.v. til planforslaget.

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende planen endeligt, såfremt der ikke kom­mer indsigelser til planforslaget.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

 Bilag:
 pl-lokalplan-154-2 udkast.pdf

Vedtagelse:
På Økonomi- og Planudvalgets møde den 22. juni 2004 blev der udleveret modtaget indsigelse fra en gruppe borgere i Lem. Sagen genbehandles derfor på Økonomi- og Planudvalgets næste møde.


udsat55/7. Forslag til lokalplan nr. 155: Boliger ved Åbakken i Krejbjerg (Åben sag)
Journalnr. 01.02.05 P16/
Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. april 2004 forslag til lokalplan nr. 155.

Kom­mu­nalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en bolig­udbygning i alle kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå besluttet at opføre 24-28 nye almene boliger i 2004-06 – herunder 2 almene boliger i Krejbjerg. Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. Efter at have drøftet forskellige placeringsmuligheder er Spøttrup Kommune enig med bygherre i, at den optimale placering af boligerne vil være i til­knytning til de eksisterende almene boliger på Åbakken.

På denne baggrund har planlægningsafdelingen udarbejdet forslag til lokalplan nr. 155 for en mindre del af Åbakken i Krejbjerg.

Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for en boligudbygning af området samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og udnyttelse af området i forhold til naboer, sportspladsen, Krejbjerg by samt øvrige interesser i området. Endelig er formålet også at inddrage borgerne i Krejbjerg i planlægningen af de centralt beliggende arealer i byen.

Lokalplanen fastholder, at området må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri – 2 boliger/lejligheder.

Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med principperne i „Udstykningsplanen“ eller efter Kommunalbestyrelsens god­kendelse.

Der udlægges ingen nye, overordnede  veje i lokalplanområdet. Vejadgang til området sker fra Åbakken. Interne veje udlægges efter behov.

Indenfor lokalplanområdet sikres en stiforbindelse mellem Åbakken og sportspladsen. Interne stier udlægges efter behov.

De nødvendige parkeringspladser i forbindelse med ejendommens anvendelse til boligformål skal sikres inden for ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40 %. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra terræn. Etageantallet for den enkelte bygning må ikke over­stige 1 etage.  

Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes - dog undtaget solfangere, glaserede teglsten og lignende.

Skilte, lysinstallationer, reklamer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Der er ikke optaget bestemmelse om beplantning i lokalplanen. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn i såvel naboskel som vejskel må kun etableres som levende hegn.

I henhold til kommuneplanlægningen - „Kommuneplan 1999-2010“ er lokalplanområdet be­liggende i rammeområde B1 i Krejbjerg, som må anvendes til boligformål. Planlægningsafdelingen vurderer på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med  Kommuneplan 1999-2010.

I henhold til varmeplanlægningen er lokalplanområdet beliggende i et område med individuel opvarmning.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kloakoplandet.

Planlægningsafdelingen kan oplyse:

at

planforslaget i henhold til Planlovens § 24 stk. 3 skal fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsfristen udløber den 30. juni 2004.

at

der pt. ikke er indkommet bemærkninger m.v. til planforslaget.

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende planen endeligt, såfremt der ikke kom­mer indsigelser til planforslaget.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.Bilag:
 pl-lokalplan-155- 2 udkast.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004, at borgmesteren bemyndiges til at godkende planen endeligt, såfremt der ikke kommer indsigelser til planforslaget.

Godkendt56/8. Ældreboliger og servicearealer ved Balling Ældrecenter: Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum (skema B) - anlægsbevilling (Åben sag)
Journalnr. 03.02.11 G01/
Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 25

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 25. februar 2004 skema A for ombygning af Balling Ældrecenter til ældreboliger med servicearealer.

Servicearealerne består ud over genoptræningsfaciliteter/dagcenter også af 3 boliger til aflastning/genoptræning.

Balling:

 Spøttrup Kommune søger om tilsagn (Skema A) om offentlig støtte til projektet:

 • Der etableres 22 boliger.

Størrelse:

3 boliger á 61,9 m².
19 boliger á 75,4 m².

Husleje: Ca. 792,- kr. m². Huslejen er beregnet som et gennemsnit for ombygningen af Rødding og Balling Ældrecenter, idet disse betragtes som en afdeling.

 • Der etableres ca. 845 m² serviceareal.

Kommunalbestyrelsen er på statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser – henholdsvis:

 1. Tilsagn om støtte – før byggeriet sættes i værk (Skema A).
 2. Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum – ved byggeriets påbegyndelse (Skema B).
 3. Godkendelse af byggeregnskab – ved byggeriets afslutning (Skema C).

Nærværende ansøgningsfase repræsenterer således 1. godkendelsesfase og indebærer at Kommunalbestyrelsen skal kontrollere følgende forhold:

·        Ejer- og ejendomsforhold.

·        Plangrundlag.

·        Udbudsform.

·        Anlægsbudget.

·        Husleje.

·        Plan- og bygningstegninger. 

Sekretariatet vurderer, at ovenstående forhold generelt er i orden i forhold til gældende lovgivning.

Balling:

Anskaffelsessummen er sammensat som følger:

Almene boliger

Grundudgifter

Omkostninger

Håndværkerudg.

Div. gebyrer

Total

Balling

5.314.500

2.393.700

16.305.300

340.900

24.354.400

 

 

 

 

 

 

Servicearealer

 

 

 

 

 

Balling

 

 

 

 

9.319.000

I alt

 

 

 

 

33.673.400

 

 

 

 

 

===========

Anskaffelsessummen vedrørende boligdelen finansieres som følger:

* Realkreditlån

91 %

22.162.500,- kr.

* Kommunal grundkapital

7 %

1.704.800,- kr.

* Indskud – betales af kommunen

2 %

487.100,- kr.

I alt

 

24.354.400,- kr.

 

 

==============

Udgiften til servicearealet er en kommunal udgift. Staten giver et engangstilskud på 40.000,- kr. pr. bolig – i alt 880.000,- kr. De årlige driftsudgifter vedrørende servicearealerne påhviler Kommunen.

Den kommunale udgift til grundkapital, indskud samt servicearealerne finansieres ved at værdien af de nuværende bygninger indgår i projektet.

Ejendomsværdien for Balling Ældrecentre udgør 9.050.000 kr. Værdien der indgår i ovennævnte beregning er reduceret med 1.500.000 kr.. Huslejen er i forhold til byggerierne i Lem og Oddense ca. 10,- kr. dyrere pr. m² pr. år, hvilket svarer til ca. 750 kr. pr. ejerlejlighed pr. år.

Beregninger på byggeriets anskaffelsessum ( skema B), anlægsbevilling og finansieringsforslag vil foreligge til mødet.

Udvalgenes indstillinger vil foreligge til mødet.Bilag:
 Balling Aeldrecenter - Okp-22-06-04.pdf
 Oekonomi ombygning Balling Aeldrecenter til aeldreboliger 21-06-2004.pdf

Vedtagelse:
Til behandlingen forelå følgende reviderede dagsordenspunkt:

"Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at ombygge Kommunens ældrecentre via loven om ældreboliger. Projekterne i Oddense, Lem og Rødding er påbegyndt. Projektet i Balling er godkendt på Skema A-niveau.
Spøttrup Kommune søger hermed (for Balling projektet) om godkendelse (Skema B) af byggeriets anskaffelsessum ved byggeriets begyndelse:

· Der etableres 22 boliger.
Størrelse:
3 boliger á 61,9 m².
19 boliger á 75,4 m².

Husleje: Ca. 767,- kr. m². (ved skema A 792,- kr. pr. m².). Huslejen er beregnet som et gennemsnit for ombygningen af Rødding og Balling Ældrecenter, idet disse betragtes som en afdeling.

· Der etableres ca. 845 m² serviceareal.

Kommunalbestyrelsen er på statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.
Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser – henholdsvis:

1. Tilsagn om støtte – før byggeriet sættes i værk (Skema A).
2. Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum – ved byggeriets påbegyndelse (Skema B).
3. Godkendelse af byggeregnskab – ved byggeriets afslutning (Skema C).

Nærværende ansøgningsfase repræsenterer således 2. godkendelsesfase og indebærer at Kommunalbestyrelsen skal kontrollere følgende forhold:

· Vurdering af anskaffelsessummen.
· Udbudsformen.
· Licitationsresultatet.
· Opfyldelse af tidligere myndighedskrav.
· Vurdering af eventuelle ændringer i projektet.
· Didspunktet for byggeriets igangsættelse.
· Byggeriets længde.
· Dato for byggeriets aflevering og den forventede leje/boligafgift.

Sekretariatet vurderer, at ovenstående forhold generelt er i orden i forhold til gældende lovgivning.

Byggeriets anskaffelsessum er på ”skema B-niveau” fordelt som følger:
Almene boliger Grundudgifter Omkostninger Håndværkerudg Div. gebyrer Total
Balling 6.800.700 2.372.100 14.424.300 335.300 23.932.400 kr.

Servicearealer
Balling 8.670.800 kr.
I alt 32.603.200 kr.
===========

Anskaffelsessummen vedrørende boligdelen finansieres som følger:
* Realkreditlån 91 % 21.778.500 kr.
* Kommunal grundkapital 7 % 1.675.300 kr.
* Indskud – betales af kommunen 2 % 478.600 kr.
I alt 23.932.400 kr.
==============

Udgiften til servicearealet er en kommunal udgift. Staten giver et engangstilskud på 40.000,- kr. pr. bolig – i alt 880.000,- kr. De årlige driftsudgifter vedrørende servicearealerne påhviler Kommunen.
Den kommunale udgift til grundkapital, indskud samt servicearealerne finansieres ved at værdien af de nuværende bygninger indgår fuldt ud i projektet. I forhold til Skema A er der således ikke reduceret med 1.500.000 kr.

Huslejen er i forhold til byggerierne i Lem og Oddense ca. 15,- kr. billigere pr. m² pr. år, hvilket svarer til ca. 1.200 kr. pr. lejlighed pr. år.

Med baggrund i ovennævnte anskaffelsessum, grundkapital, indskud m.v. kan der for Spøttrup Kommune som bygherre opstilles følgende økonomi:

Anlægsbevilling:

Boligdel:
· Håndværkerudgifter/grundudgifter, excl. værdi af eksisterende ældrecenter 15.279.700 kr.
· Omkostninger/gebyrer 2.707.400 kr.

Servicedel:
· Håndværkerudgifter/grundudgifter, excl. værdi af eksisterende ældrecenter 4.963.900 kr.
· Omkostninger/gebyrer 602.200 kr.
· Refusion af moms fra den kommunale udligningsordning - 890.600 kr.
· Tilskud vedrørende servicearealer – 880.000 kr.

I alt 21.782.600 kr.

Finansieringen af udgifterne sker ved lånoptagelse med 21.778.500,- kr. og restbeløbet på 4.100,- kr. finansieres af kassebeholdningen.

Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling på 21.782.600 kr. samt låneoptagelse på 21.778.500 kr., samt frigivelse af det budgetterede rådighedsbeløb i 2004 på 10 mill. kr. med tilsvarende låneoptagelse, således at mer-/ mindreforbrug reguleres/overføres ved årsskiftet.

I budget 2005 er afsat et rådighedsbeløb på 10 mill. kr. med tilsvarende lånoptagelse. Resterende beløb på 1.782.600 kr. forudsættes finansieret i budget 2006 ved afsættelse af rådighedsbeløb og resterende lånebeløb på 1.778.500 kr.

Den totale byggeudgift inkl. værdi af eksisterende ejendom er 1.070.200 kr. mindre end forudsat ved godkendelsen af skema A."

Familie- og Sundhedsudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 skema B til godkendelse herunder anlægsbevilling som foreslået.

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomi- og planudvalgets indstilling.


Andreas Ravn deltog ikke kommunalbestyrelsens behandling af sagen57/9. 4-S - Budget 2005 (Åben sag)
Journalnr. 07.03.00.S55/
4-S Skiveegnens Renovationsselskab I/S har fremsendt budget for 2005 samt budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Kommuna

4-S Skiveegnens Renovationsselskab I/S har fremsendt budget for 2005 samt budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Kommunalbestyrelsens orientering og udtalelse.

 

Budgetterne er godkendt af Selskabets bestyrelse den 12. maj 2004.

 

Budget 2005

 

Resultatopgørelse

 

Der budgetteres med et underskud på 1.290.000 kr.:

 

Post (1.000 kr.)

Budget 2005

Budget 2004

Regnskab 2003

Dækningsbidrag fra drift

7.980

8.971

11.689

Kapacitetsomkostninger

-6.126

-5.910

-5.191

Afskrivninger

-3.131

-2.844

-2.497

Nettorenter

-14

-52

3

Sekundære indtægter

0

0

729

I alt

-1.290

165

4.733

 

Dækningsbidraget på i alt 7.980.000 kr. fremkommer således (1.000 kr.):

 

 

Budget 2005

Budget 2004

Regnskab 2003

Genbrugsafdeling

561

519

1.319

Indsamlingsordninger

431

741

-389

Omlastestation /sorteringsanlæg

 

988

 

5.147

 

6.442

Deponeringsanlæg

1.342

2.446

3.608

Jordbehandling

16

469

529

Olie og kemikalier

0

0

0

Gadefejemaskine

48

-29

72

Genbrugspladser

398

-322

108

Beredskabs- og administrationsbidrag

 

4.197

 

0

 

0

I alt

7.980

8.971

11.689

 

Investeringer:

 

Der er i overensstemmelse med den tidligere vedtagne Handlingsplan budgetteret med følgende investeringer i 2005:

 

Losseplads

400.000

Jorddepot

300.000

Gummiged

700.000

 

1.400.000

 

Investeringerne forventes finansieret ved benyttelse af eksisterende likvide midler og trækningsretter.

 

Likviditet.

 

Likviditeten ultimo 2005 er budgetteret at være på 2.117.000 kr.

 

Budgetoverslag 2006-2008

 

For overslagsårene er der regnet med følgende resultater:

 

2006

-1.923

2007

-2.174

2008

-2.122

 

Likviditetsprognosen pr. 31. december ser således ud:

 

2006

2.757

2007

2.295

2008

-1.674

 

Teknisk Forvaltning kan oplyse, at budgetterne er i overensstemmelse med den vedtagne Handlingsplan for 2005-2008, og indstiller, at budgetterne tages til orientering.

 

Teknik – og Miljøudvalget havde i mødet den 7. juni 2004 ingen bemærkninger til budgettet.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.Bilag:
 4-S budgetredegoerelse 2005.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 budgettet til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Godkendt58/10. 4-S Årsregnskab 2003 (Åben sag)
Journalnr. 07.03.00.S55/
4-S Skiveegnens Renovationsselskab I/S har den 7

4-S Skiveegnens Renovationsselskab I/S har den 7. april 2003 sendt revideret regnskab for regnskabsåret 2003 samt revisionsprotokol til Kommunalbestyrelsens orientering.

 

Selskabets bestyrelsen har den 29. marts 2003 godkendt og underskrevet regnskabet uden bemærkninger.

 

Årsregnskabet med revisionsbemærkninger og bestyrelsens bemærkninger skal efter interessentskabskontraktens § 10 stk. 3 sendes til interessentkommunerne til orientering.

 

Regnskabsresultatet:

Regnskabet viser et overskud på 4.732.563 kr. mod et budgetteret overskud på 1.879.000 kr.

 

Regnskabspost

Budget

Regnskab

Afvigelse

Dækningsbidrag til driften

7.972.000

11.688.963

3.716.963

Kapacitetsomkostninger

-5.850.000

-5.192.430

657.570

Afskrivninger

-2.077.000

-2.497.024

-420.024

Nettorenter

-86.000

3.640

 89.640

Resultat før ekstraor-

 

 

 

dinære poster

-41.000

4.003.149

4.044.149

 

 

 

 

Ekstraordinære poster

1.920.000

729.414

-1.190.586

I alt

1.879.000

4.732.563

2.853.563

 

Hvis der skal være balance i regnskabet skal dækningsbidraget kunne dække udgifterne til de øvrige poster. Dette ses at være tilfældet i 2003, idet der total set er et overskud på 4.732.563 kr. I budgettet var der regnet med et overskud på 1.879.000 kr.

 

Afvigelsen mellem budget og regnskab udgør 2.853.563 kr. der først og fremmest skyldes et væsentligt bedre dækningsbidrag fra driften end budgetteret.

For dækningsbidraget fra driften kan afvigelserne mellem det budgetterede dækningsbidrag og det realiserede specificeres således:

 

Genanvendelse

1.283.755

Indsamlingsordninger

-362.192

Omlastestation/sorteringsanlæg

-572.450

Deponeringsanlæg

2.661.807

Jordbehandling

458.255

Gadefejemaskine

103.527

Genbrugspladser

144.261

I alt

3.716.963

 

Årsagerne til det forbedrede dækningsbidrag fremgår af bestyrelsens årsberetning, hvorfor der henvises dertil.

 

Årets afskrivninger er omkostningsført således:

Afskrivninger

2.541.886

Straksafskrivninger

0

Tab/fortjeneste ved afgang

-44.862

I alt

2.497.024

 

For renteposterne kan indtægten på 3.640 kr. specificeres således:

Aftaleindskud

112.120

Øvrige renteindtægter

12.264

Anlægslån

-120.045

Øvrige renteudgifter

-699

I alt

3.640

 

Investeringer

De samlede nettoinvesteringer beløber sig til i alt 3.896.903 kr. inkl. affaldsbeholdere vedr. indførsel af ny affaldshåndtering og fordeler sig således:

Lastvogn, byttepris

-450.000

Omlasterstation

-1.012.175

Affaldsbeholdere

-2.854.372

Salg af jordarealer

375.144

Reduktion vedr. perkolatrør

44.500

I alt

-3.896.903

 

Der var budgetteret med samlede investeringer på 3.000.000 kr. samt en overførsel fra 2002 på i alt 1.262.000 kr. vedr. etablering af jordhotel/-depot samt omlastestation. Etableringen af jordhotel/-depot, omforandring af bygninger, anskaffelse af neddeler, etablering af erhvervsgenbrugsplads er endnu ikke afsluttet, og beløbet er overført til 2004.

 

Likviditet

Likviditeten er i 2003 forbedret med 2.464.182 kr.

 

Ændringen i likviditeten på de 2.464.182 kr. fremkommer således:

 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster

6.496.533

Ændring af driftskapital

266.867

Renter, netto

3.640

Investeringer

-3.896.903

Afdrag på lån

-405.955

I alt

2.464.182

 

Bestyrelsens årsberetning

Indeholder følgende hovedafsnit:

·      Årsregnskab for 2003

·      Selskabets hovedaktiviteter

·      Udviklingen i regnskabsåret

·      Investeringer i regnskabsåret

·      Generelt

 

Revisionspåtegning

I konklusionen til revisionspåtegningen er følgende anført:

 

“Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2003, samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser og almindeligt anerkendt dansk regnskabspraksis tilpasset selskabets organisation og drift”.

 

Teknisk Forvaltning indstiller, at regnskabet tages til orientering uden bemærkninger

 

Teknik- og Miljøudvalget har i mødet den 7. juni 2004 ingen bemærkninger til regnskabet.

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

 

 Bilag:
 4-S Aarsberetning 2003.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 årsregnskabet til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Godkendt59/11. Ligningsplan 1. juli 2004 - 30. juni 2005 (Åben sag)
Journalnr. 25.25.04 P15/
Økonomi- og Skatteforvaltningen har udarbejdet vedlagte ligningsplan for perioden 1

Økonomi- og Skatteforvaltningen har udarbejdet vedlagte ligningsplan for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005. 

Ligningsrådet fastlægger retningslinier for Told- og Skattestyrelsens administration på ligningsområdet, hvorfor Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet forskrifter for den lokale ligningsplan i kommunerne. 

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af den  lokale ligningsplan og for at den følges. 

Ligningsrådets udmelding af måltal for produktionsåret perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005  for de erhvervsdrivende er ændret antalsmæssigt fra 33 % af mandtallet til 30% af mandtallet - vejledende fordelt for de enkelte kontrolprocesser med 70% for ligningsmæssig gennemgang, 26% for partiel revision og 4% for revision. 

Måltallene er omregnet til absolutte tal og med forskellige vægte for de enkelte kontrolprocesser skal der i ligningsåret 2003/2004 som minimum udføres 85% af det beregnede pointmåltal. Over en 3 årig periode skal det samlede pointmåltal for alle 3 år være opfyldt. 

Der eksisterer ikke længere måltal for ligning af lønmodtagere og hovedaktionærer. Derimod er der bundne udsøgningskriterier og en lang række kriterier, som er enten fastlagt af Told- og Skattestyrelsen eller den kommunale ligningsmyndighed. 

Økonomi- og Skatteforvaltningen forventer at kunne indfri Ligningsrådets krav til måltal med 100% i ligningsperioden via ligningsmæssig gennemgang, partiel revision og revision.  

I ligningsplanen er antallet i de enkelte kontrolprocesser fordelt således: 

 • Ligningsmæssig gennemgang – 193 kontroller
 • Partiel revision – 56 kontroller
 • Revision – 15 kontroller 

I forhold til Ligningsrådets vejledende fordeling er der valgt flere revisioner og færre partielle revisioner. Det samlede pointtal svarer til det af Ligningsrådet udmeldte måltal

Økonomi- og Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

 Bilag:
 pl-ligningsplan04-05.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni ligningsplanen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Godkendt60/12. Normeringsberegning på folkeskoleområdet for skoleåret 2004/2005. (Åben sag)
Journalnr. 81.01.00 P 21/
Der er nu udarbejdet normeringsberegning for folkeskoleområdet for skoleåret 2004/2005

Der er nu udarbejdet normeringsberegning for folkeskoleområdet for skoleåret 2004/2005.

 

Normeringsberegningen udviser et forbrug på 95,8 fuldtidsstillinger, ekskl. Børnehaveklasseleder. Der er indregnet 5 feriefridage pr. fuldtidsansat lærer.

 

Normeringsberegning 2004/2005:

 

 

Normerings 2004/2005..............................................

95,90

fuldtidsstilling

Finansieres via andre konti..........................................

-1,04

-

7 børnehaveklasseledere.............................................

5,00

-

200 timer til SFO-leder..............................................

0,80

-

Tilbageholdt til finansiering af tillæg..............................

1,50

-

 

102,16

fuldtidsstilling

Budget 2004..............................................................

-102,50

-

Mindreforbrug.........................................................

-0,34

fuldtidsstilling

 

De 1,04 fuldtidsstilling der finansieres via andre konti dækker uddannelse i Skole IT,  SSP-kontaktlærer og læsekonsulent der henføres til andre konti eller dækkes via indtægter.

 

I kommunens budget for 2004 er der indregnet 102,5 fuldtidsstilling – der er altså et mindreforbrug af stillinger i de sidste 5 måneder af året på 0,34 fuldtidsstilling.

 

Ændringer i forhold til 2003/2004:

 

 

Ændringer i elevtal

-0,30

fuldtidsstilling

Ændringer ny lov

0,92

-

Aldersreduktion

0,18

-

Plejebørn

-0,23

-

Ekstratildeling Lihme Skole

-0,24

-

Ændring i årsnorm

-1,26

-

Feriefridage

0,56

-

Ændringer i alt

-0,37

fuldtidsstilling

 

Differencen mellem -0,34 og –0,37 fuldtidsstilling – i alt 0,03 stilling skyldes mindre ændringer.

 

Forvaltningen er orienteret om, at Balling Skole forventer yderligere en elev på 6. klassetrin i løbet af juni, der vil således være 29 elever på 7. klassetrin i skoleåret 2004/2005. Dette vil medføre en forøgelse af normeringen med 690 timer svarende til 0,41 fuldtidsstilling.

 

Børne- og Kulturudvalget har møde i Børne- og Kulturudvalget tirsdag den 8. juni 2004 vedtaget at godkende sagen med den bemærkning, at der bliver 2 syvende klasser i Balling i næste skoleår.

Jens K. Pedersen deltog ikke i behandlingen.

 

Økonomi- og  Planudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.Bilag:
 bemaerkninger (B&K; 08.06.2004).DOC
 Elevtal - ændringer (B&K; 08.06.2004).xls
 normeringsberegning (B&K; 08.06.2004).xls

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Godkendt61/13. Køb og salg. (Lukket sag)

Mødet hævet kl. 17.25

Fraværende: Jens Kristian Pedersen

Beslutninger oplæst og godkendt:

Underskrifter:

Tillægsreferat

for

Kommunalbestyrelsen


torsdag den 24. juni 2004 kl. 17:00

Blåt mødelokale

Spøttrup Kommune

Kirke Alle 1

Ramsing

7860 SpøttrupIndholdsfortegnelse

Åben sag:

62 /1

Almene boliger 2004-2006 Skema A: Krejbjerg
62/1. Almene boliger 2004-2006 Skema A: Krejbjerg (Åben sag)
Journalnr. 03.02.00 P16/
Kommunalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en boligudbygning i alle kommunens bysamfund

Kommunalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en bolig­udbygning i alle kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå besluttet at opføre 24-28 nye almene boliger i 2004-06 – herunder bl.a. 2 i Krejbjerg. Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab.

 

Spøttrup Boligselskab har den 21. juni 2004 søgt om tilsagn (Skema A) om offentlig støtte til projektet i Krejbjerg:

 

 

 

Krejbjerg

Der etableres 2 boliger på henholdsvis 75,2 m² og 85,2 m².

 

Husleje:          ca. 5.000,- kr. pr. måned.

 

Projekterne for Balling, Rødding, Lem, Oddense og Hvidbjerg fremlægges på et senere tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen er på statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere at støtte­betingel­serne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser – henholdsvis:

 1. Tilsagn om støtte – før byggeriet sættes i værk (Skema A).
 2. Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum – ved byggeriets påbegyndelse (Skema B).
 3. Godkendelse af byggeregnskab – ved byggeriets afslutning (Skema C).

Nærværende ansøgningsfase repræsenterer således 1. godkendelsesfase og indebærer at Kommunalbestyrelsen skal kontrollere følgende forhold:

·        Ejer- og ejendomsforhold.

·        Plangrundlag.

·        Udbudsform.

·        Anlægsbudget.

·        Husleje.

·        Plan- og bygningstegninger.

Sekretariatet vurderer, at ovenstående forhold generelt er i orden i forhold til gældende lovgivning.

Anskaffelsessummen er sammensat som følger:

 

Almene boliger

Grundudgifter

Omkostninger

Håndværkerudg.

Div. gebyrer

Total

 

 

 

 

 

 

Krejbjerg

 326.000

445.000

1.201.000

28.000

2.000.000

I alt

 

 

 

 

2.000.000

 

 

 

 

 

===========

 Anskaffelsessummen finansieres som følger:

* Realkreditlån

91 %

1.820.000,- kr.

* Kommunal grundkapital

7 %

140.000,- kr.

* Indskud

2 %

40.000,- kr.

I alt

 

2.000.000,- kr.

 

 

==============

Den kommunale udgift til grundkapital af afsat i budgettet.

 Bilag:
 Skitseforslag boliger i Krejbjerg.pdf

Vedtagelse:
Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 22. juni 2004 skema A for Krejbjerg til godkendelse. Behandlingen af skema A vedr. Lem udsættes til næste møde.

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A


Andreas Ravn deltog ikke i sagens behandling
Mødet hævet kl. 17.25

Fraværende: Jens Kristian Pedersen

Beslutninger oplæst og godkendt:

Underskrifter: