Referat

for

Kommunalbestyrelsen


onsdag den 25. august 2004 kl. 17:00

Blåt mødelokale

Spøttrup Kommune

Kirke Alle 1

Ramsing

7860 SpøttrupIndholdsfortegnelse

Åben sag:

63 /1

Spørgetid

Åben sag:

64 /2

Ansøgning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget

Åben sag:

65 /3

Forslag til lokalplan nr. 154: Vesterbrogade i Lem

Åben sag:

66 /4

Vestsallingbanen: Etablering af natursti

Åben sag:

67 /5

Almene boliger 2004-2006: Skema A - Lem.

Åben sag:

68 /6

Kystsikring ved Hostrup Strand

Åben sag:

69 /7

VAFT - Regnskab 2003 og Budget 2005

Åben sag:

70 /8

Kommunalreform - regionsinddeling.

Åben sag:

71 /9

Etablering af erhvervsgenbrugspladser

Åben sag:

72 /10

Resenlundprojektet
63/1. Spørgetid (Åben sag)
Journalnr. 00.01 P27/

Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål til mødet.Vedtagelse:
Der var ingen spørgsmål64/2. Ansøgning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget (Åben sag)
Journalnr. 00.01 A10/

Marie Jensen, Wesselvej 2, 3. th. 7500  Holstebro, der er er medlem af Folkeoplysnings­udvalget(valgt af foreninger) søger den 21. juli 2004 om tilladelse til at udtræde af Folkeoplysningsudvalget med øjeblikkelig virkning.

 

Som begrundelse for ansøgningen anfører Marie Jensen, at hun er fraflyttet Kommunen.

 

Efter § 34 stk. 3 træffer Kommunalbestyrelsen efter anmodning beslutning om fritagelse af hvervet som medlem af Folkeoplysningsudvalget.

 

Fritagelse kan meddeles, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende (fraflytning) har grund til at ønske sig fritaget.

 

Såfremt det godkendes, at Mette Jensen udtræder af Folkeoplysningsudvalget er Finn D. Andersen, Kornvænget 11 C, Rødding stedfortræder.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.Vedtagelse:
Godkendt65/3. Forslag til lokalplan nr. 154: Vesterbrogade i Lem (Åben sag)
Journalnr. 01.02.05 P16/

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. april 2004 forslag til lokalplan nr. 154. Kommunalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en bolig­udbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå besluttet at opføre 24-28 nye almene boliger i 2004-06 – herunder 6 almene boliger i Lem. Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. Efter at have drøftet forskellige placeringsmuligheder er Spøttrup Kommune enig med bygherre i, at den optimale placering af boligerne vil være det ubebyggede centerområde ved bytorvet – Vesterbrogade 3.

På denne baggrund har planlægningsafdelingen udarbejdet forslag til lokalplan nr. 154 for en mindre del af Vesterbrogade i Lem.

Formålet med lokalplanen er at skabe rammerne for en boligudbygning af området samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og udnyttelse af området i forhold til naboer, Lem by samt øvrige interesser i området. Endelig er formålet også at inddrage borgerne i Lem i planlægningen af de centralt beliggende arealer i byen.

Lokalplanen fastlægger, at området må anvendes til boligformål i form af etagebyggeri – 6 boliger/lejligheder.

Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med principperne i „Udstykningsplanen“ eller efter Kommunalbestyrelsens god­kendelse.

Der udlægges ingen nye, overordnede  veje i lokalplanområdet. Vejadgang til området sker fra Kirkestien. Interne veje udlægges efter behov.

Der udlægges ingen nye, overordnede stier i lokalplanområdet. Interne stier udlægges efter behov.

De nødvendige parkeringspladser i forbindelse med ejendommens anvendelse til boligformål skal sikres inden for ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40 %. Bygningshøjden må ikke overstige 10,0 meter målt fra terræn. Etageantallet for den enkelte bygning må ikke over­stige 3 etager.  

Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes - dog undtaget solfangere, glaserede teglsten og lignende.

Skilte, lysinstallationer, reklamer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Der er ikke optaget bestemmelse om beplantning i lokalplanen. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn i såvel naboskel som vejskel må kun etableres som levende hegn.

I henhold til kommuneplanlægningen - „Kommuneplan 1999-2010“ er lokalplanområdet be­liggende i rammeområde C1 i Lem, som må anvendes til centerformål – herunder boligformål. Planlægningsafdelingen vurderer på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med  Kommuneplan 1999-2010.

I henhold til varmeplanlægningen er lokalplanområdet beliggende inden for varmeforsynings­området. Samtlige nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmenettet.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kloakoplandet.

Økonomi- og Planudvalget besluttede i møde den 22. juni 2004, at sagen genoptages på næste møde.

Planlægningsafdelingen kan oplyse:

at

planforslaget i henhold til Planlovens § 24 stk. 3 har været fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger i perioden 5. maj – 30. juni 2004.

at

der er indkommet følgende bemærkninger m.v. til planforslaget.

Lem Borgerforening gør den 21. juni 2004 indsigelse mod planforslaget. Indsigelsen er primært begrundet i bygningshøjde. Indsigelsen er ledsaget af en underskriftsindsamling.

at

Viborg Amt med skrivelse af 9. juli 2004 fremsender en række bemærkninger om kystnærhed, kirkebyggelinie og drikkevandsområde. Bemærkningerne fra Viborg Amt er fremsendt efter indsigelsesfristens udløb.

 

Økonomi- og Planudvalget besluttede i mødet den 17. august 2004, at der optages drøftelser med Borgerforeningen i Lem mandag den 23. august 2004.

 

 Bilag:
 pl-lokalplan-154-2 udkast.pdf
 Indsigelser lokalplan 154.pdf
 Udtalelse Viborg amt - lokalplan 154.pdf

Vedtagelse:
Et flertal godkendte den udsendte lokalplan, dog således at bemærkninger fra Viborg Amt ang. Kystnærhed, Drikkevandsområder og Kirkebyggelinie indarbejdes.

Andreas Ravn deltog ikke i sagens behandling66/4. Vestsallingbanen: Etablering af natursti (Åben sag)
Journalnr. 01.02.00 P20/

Økonomi- og Planudvalget besluttede i mødet den 8. september 2003, at der arbejdes videre med planerne om at etablere en ny natursti på den gamle Vestsallingbane. Det blev endvidere besluttet, at etableringen af bredbåndsnet bør indarbejdes i projektet.

Hovedideen i projektet bliver at etablere en natursti på ca. 16 km. i Spøttrup Kommune, som for­uden den rekreative og turistmæssige værdi vil forbinde en række af Kommunens bysamfund og funktioner: Balling - Ramsing - Lem - (Spøttrup Borg) – (Spøttrup Hallen) - Rødding. Stien får således både regional betydning og betydning som skolesti ved Kommunens byer.

Skive Kommune har allerede etableret natursti fra Skive til Hem. Projektet betyder således også, at der etableres en direkte cykelstiforbindelse fra Balling til Skive. Naturstien anlægges som en kombineret cykel- og vandresti i samme standard som Skive – Glyngøre banen. Strækningen fra Lem til Rødding anlægges forsøgsvis også som ridesti. Anlægsarbejdet koordineres med den igangværende bredbåndsplanlægning og gennemføres i etaper i løbet af de næste 3-5 år.

Planlægningsafdelingen har på det foreliggende grundlag opstillet et overordnede økono­miske overslag med et samlet anlægsbudget på 5.519.000,- kr., som finansieres som følger:

Finansieringsbudget

 

* Mål 2

2.300.000,- kr.

* Friluftsrådet

340.000,- kr.

* Viborg Amt

500.000,- kr.

* Spøttrup Kommune

   2.379.000,- kr.

I alt

5.519.000,- kr.

 

============

Spøttrup Kommunes andel af anlægsudgifterne (2.379.000,- kr.) finansieres i henhold til budget 2004 med 500.000,- kr. om året - de næste 5 år. Tilskuddet fra Mål 2 og Friluftsrådet er bevilget. Ansøgningen til Viborg Amt er endnu ikke indsendt.

Der er endnu ikke udarbejdet driftsbudget. Driftsopgaven varetages af Teknisk Forvaltning.

Planlægningsafdelingen kan oplyse:

at

Spøttrup Kommune er overordnet og økonomisk ansvarlig for projektets gennemførelse. Den praktiske gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning.

at

der skal meddeles en anlægsbevilling på 5.519.000,- kr. til projektet – med en kommunal finansiering på 2.379.000,- kr.

 

Kommunalbestyrelsen har i mødet den 28. april 2004 besluttet, at igangsætte projektet. Der er meddelt en anlægsbevilling på 5.519.000,- kr. med en kommunal medfinansiering på 2.379.000,- kr. Der skal fortsat søges mest mulig ekstern finansiering.

 

Forvaltningen har indledningsvis i samarbejde med Landinspektørfirmaet Geopartner haft en række møder med lodsejerne på strækningen fra kommunegrænsen til Balling (6 stk.) samt på strækningen fra Rødding til viadukten ved Nørhede (10 stk.) med henblik på i samspil med lodsejerne at finde den mest hensigtsmæssige måde at gennemføre projektet.

 

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at projektet gennemføres i etaper og at etableringen af følgende etaper igangsættes:

 

*

Strækningen fra kommunegrænsen til Balling. Der er optaget forhandlinger med Skive Kommune vedrørende etablering af strækningen fra Hem til kommunegrænsen.

*

Strækningen fra Rødding til Betrykvej.

 

Det indstilles endvidere, at reglerne om ekspropriation i henhold til Vejlovens § 43 anvendes med henblik på etableringen af ovennævnte etaper.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.Vedtagelse:
Godkendt67/5. Almene boliger 2004-2006: Skema A - Lem. (Åben sag)
Journalnr. 03.02.00 P16/
Kommunalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en boligudbygning i alle Kommunens bysamfund

Kommunalbestyrelsen har i Kommuneplan 1999-2010 tilkendegivet, at der skal ske en bolig­udbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå besluttet at opføre 24-28 nye almene boliger i 2004-06 – herunder bl.a. 6 almene boliger i Lem. Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab.

 

Spøttrup Boligselskab har den 21. juni 2004 søgt om tilsagn (Skema A) om offentlig støtte til projektet i Lem:

 

Lem:

Der etableres 6 boliger á 84,9 m².

 

Husleje:          5.200,- kr. pr. måned.

 

 

Projekterne for Balling, Rødding, Oddense og Hvidbjerg fremlægges på et senere tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen er på statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere at støtte­betingel­serne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser – henholdsvis:

 1. Tilsagn om støtte – før byggeriet sættes i værk (Skema A).
 2. Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum – ved byggeriets påbegyndelse (Skema B).
 3. Godkendelse af byggeregnskab – ved byggeriets afslutning (Skema C).

Nærværende ansøgningsfase repræsenterer således 1. godkendelsesfase og indebærer at Kommunalbestyrelsen skal kontrollere følgende forhold:

·        Ejer- og ejendomsforhold.

·        Plangrundlag.

·        Udbudsform.

·        Anlægsbudget.

·        Husleje.

·        Plan- og bygningstegninger.

Sekretariatet vurderer, at ovenstående forhold generelt er i orden i forhold til gældende lovgivning.

Anskaffelsessummen er sammensat som følger:

 

 

Almene boliger

Grundudgifter

Omkostninger

Håndværkerudg.

Div. gebyrer

Total

Lem

478.000

1.171.000

4.859.000

92.000

6.600.000

I alt

 

 

 

 

6.600.000

 

 

 

 

 

 

 Anskaffelsessummen finansieres som følger:

* Realkreditlån

91 %

6.006.000,- kr.

* Kommunal grundkapital

7 %

462.000,- kr.

* Indskud

2 %

132.000,- kr.

I alt

 

6.600.000,- kr.

 

 

==============

Den kommunale udgift til grundkapital af afsat i budgettet.

 

Økonomi- og Planudvalget udsatte i mødet den 17. august 2004 sagen, idet plangrundlaget afventes.

Der afholdes møde med Borgerforeningen i Lem mandag den 23. august 2004.Bilag:
 Skitseforslag boliger i Lem.pdf
 vesterbrogade.PDF

Vedtagelse:
Skema A blev godkendt

Andreas Ravn deltog ikke i sagens behandling68/6. Kystsikring ved Hostrup Strand (Åben sag)
Journalnr. 04.11.09 P20/

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand har på sit bestyrelsesmøde den 2. august 2004 besluttet at gennemføre de af Viborg Amt godkendte kystbeskyttelsesarbejder i efteråret 2004. Samtidig har bestyrelsen besluttet at anmode Spøttrup Kommune om

at frigive Kommunens bidrag på ca. 825.900 kr. incl. moms (660.000 kr. excl. moms)

at forestå en midlertidig finansiering af et restbeløb på ca. 2,5 mill. kr. incl. moms

Anlægsarbejderne vil overslagsmæssigt koste 3.303.750 kr. incl. moms at gennemføre. Beløbet finansieres med et kommunalt bidrag på 25 %, svarende til ca. 825.900 kr.,  og resterende bidrag på i alt ca. 2.477.800 kr. incl. moms fra lodsejere og grundejerforening.

 

Da lodsejerbidragene bliver opkrævet over ejendomsskattens 1. rate i marts 2005, og derfor  først er til disposition fra dette tidspunkt, skal der findes en anden midlertidig finansiering. Bidragene kan tidligst opkræves i 2005, hvor beløbet er medtaget i Lagets budget, der skal godkendes af Viborg Amt (godkendelse forventes at foreligge i september 2004).

 

Anlægsarbejderne planlægges udført med følgende udbetalingsplan:

 

Dato

 

 

Excl. moms

Incl. moms

31.08.04

Projektering 1

 

100.000

125.000

20.09.04

Stenleverance. 1200 t

 

270.000

337.500

30.09.04

Projektering 2

 

80.000

100.000

20.10.04

Stenleverance. 4800

 

1.080.000

1.350.000

30.10.04

Tilsyn1

 

15.000

18.750

20.11.04

Entreprenør  1

 

500.000

625.000

30.11.04

Tilsyn2

 

25.000

31.250

20.12.04

Entreprenør 2 ( rest)

 

505.000

631.250

30.12.04

Tilsyn 3.  rest

 

18.000

22.500

28.02.05

Matrikulering . opmåling.

 

50.000

62.500

 

 

 

2.643.000

3.303.750

 

Teknisk Forvaltning kan oplyse,

at Spøttrup Kommune har 1 medlem i Lagets bestyrelse,

at Spøttrup Kommune fører Lagets regnskab,

at Kommunernes Revision reviderer Lagets regnskab,

at Viborg Amt har afsagt kendelse om gennemførelse af det planlagte kystbeskyttelsesprojekt,

at anlægs- og driftsbidrag til Laget kan inddrives ved udpantning,

at der på Spøttrup Kommunes budget 2004 er afsat et rådighedsbeløb på 660.000 kr. til kystsikring ved Hostrup Strand

 

Det indstilles,

at det på budget 2004 afsatte rådighedsbeløb på 660.000 kr. frigives,

at den midlertidige finansiering på 2.477.800 kr. godkendes. Finansieringen strækker sig over perioden fra angivelsen i projektets udbetalingsplan til indbetaling af bidrag fra lodsejere og grundejerforening over 1. rate ejendomsskat 2005.

at den midlertidige finansiering forrentes på samme vilkår som Kommunens mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller i mødet den 9. august 2004 sagen til godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 Vedtagelse:
Udvalgenes indstilling blev godkendt69/7. VAFT - Regnskab 2003 og Budget 2005 (Åben sag)
Journalnr. 13.05.00 S55/

Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab har fremsendt særskilt regnskab og budget for selskabets 2 aktivitetsområder: busdrift og handicapkørsel.

 

Efter indstilling fra selskabets repræsentantskab har bestyrelsen den 13. maj 2004 godkendt de reviderede regnskaber for 2003 og budgetter for 2005 for dels busdrift og dels handicapkørsel.

 

Regnskaberne og budgetterne er herefter bindende for amtskommunen og kommunerne.

 

BUSDRIFT

 

Regnskab 2003 udviser følgende resultat:

 

 

Regnskab 2003

Budget 2003

Samtlige udgifter

153.746.878

165.050.000

Driftsindtægter

  81.170.502

  79.100.000

Amt/kommuner bidrag

  72.576.376

  85.950.000

 

Årets overskud på 13.373.624 kr. anvendes således:

 

Imødegåelse af indtægtsreduktion i 2004

2.000.000 kr.

Tilbagebetaling Viborg Amt

5.686.812 kr.

Tilbagebetaling kommuner

5.686.812 kr.

 

Spøttrup Kommunes bidrag udgør 1.156.633 kr. mod indbetalt a conto på 1.338.000 kr. svarende til en tilbagebetaling på 181.367 kr.

 

Budget 2005 udviser følgende tal:

 

 

Budget 2005

Budget 2004

Samtlige udgifter

165.435.000

163.400.000

Driftsindtægter

  80.835.000

  80.400.000

Amt/kommuner bidrag

  84.600.000

  83.000.000

 

Spøttrup Kommunes bidrag for 2005 er budgetteret med 1.320.000 kr. mod 1.286.000 kr. i 2004 svarende til en stigning på 2,64 %.

 

Kommunernes bidrag til busdrift fordeles på de enkelte kommuner med 50 % efter registerfolketal og med 50 % efter den køreplanbestemte køretid.

 

I budgettet er der regnet med at Trafikministeriet fra 2004 ikke længere yder tilskud til den generelle takstnedsættelse, der blev gennemført i 1997. VAFT mister således et tilskud på 5 mill. kr. i 2004 og fremover. Der er regnet med fald i antallet af passagerer i 2004 og 2005 som følge af de kraftige takststigninger. Der er ikke indregnet takststigning i 2005.

 

HANDICAPKØRSEL

 

Regnskab 2003 udviser følgende resultat:

 

 

Regnskab 2003

Budget 2003

Samtlige udgifter

7.930.988

11.350.000

Driftsindtægter

1.507.745

  1.950.000

Amt/kommuner bidrag

6.423.243

  9.400.000

 

Årets overskud på 2.976.757 kr. anvendes således:

 

Tilbagebetaling Viborg Amt

1.488.379 kr.

Tilbagebetaling kommuner

1.488.378 kr.

 

Spøttrup Kommunes bidrag i 2003 udgør 99.015 kr. mod a conto indbetalt 105.000 kr. svarende til en tilbagebetaling på 5.985 kr.

 

Kommunernes bidrag byrdefordeles efter nettoudgifterne til handicapkørsel i den enkelte kommune.

 

Budget 2005 udviser følgende tal:

 

 

Budget 2005

Budget 2004

Samtlige udgifter

11.550.000

11.220.000

Driftsindtægter

  2.350.000

  2.120.000

Amt/kommuner bidrag

  9.200.000

  9.100.000

 

Spøttrup Kommunes bidrag i 2005 er budgetteret med 142.000 kr. mod 146.000 kr. i 2004 svarende til et fald på 2,74 %.

 

Budgetter og regnskaber ligger til gennemsyn i sagen.

 

Teknisk forvaltning indstiller regnskaber og budgetter til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget vedtog  i mødet den 9. august 2004 sagen uden bemærkninger. Fremsendes herefter til godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004, at regnskabet tages til efterretning.

 

Et mindretal indstiller tillige, at af tilbagebetalingen på ca. 187.000 tilgår 100.000 kassebeholdningen (i budgetbemærkninger 2004 er anført, at et evt. overskud på buskørslen kan anvendes til passagerforbedringer, såsom læskure og busholdepladser).

 Bilag:
 VAFT beretning 2003.pdf

Vedtagelse:
Et flertal godkendte økonomi- og planudvalgets mindretalsindstilling70/8. Kommunalreform - regionsinddeling. (Åben sag)
Journalnr. 00.01 A09/

Fra årsskiftet 2006/2007 vil amterne blive erstattet af fem regioner og antallet af kommuner blive færre.

 

De fem nye regioner er:

 

 • Region Nordjylland med hovedsæde i Aalborg
 • Region Midtjylland med hovedsæde i Viborg
 • Region Syddanmark med hovedsæde i Vejle
 • Region Sjælland med hovedsæde i Sorø
 • Region Hovedstaden med hovedsæde i Hillerød

 

Regionernes opgaver er mellem forligspartierne aftalt til:

 

 • Ansvaret for sygehusvæsenet, herunder den behandlende psykiatri, og hele sygesikringsområdet.
 • Ansvaret for udarbejdelse af udviklingsplaner, der skal indeholde en samlet overordnet vision for regionens udvikling på områderne natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udviklingen i regionens udkantsområder og landdistrikterne.
  Regionerne får mulighed for at koordinere tiltag på disse områder og sekretariatsbetjener de nye regionale vækstfora.
 • Ansvaret for en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov.
 • Oprettelse af trafikselskaber i hele Danmark. Trafikselskaberne får ansvaret for den kollektive bustrafik i regionen samt de amtsbaner, der ikke overgår til staten.

 

Af forligsaftalen fremgår i øvrigt:

 

” Partierne er af den opfattelse, at en Region Nordjylland svarende til regeringsudspillet vil være bæredygtig i forhold til de opgaver, der er tillagt regionerne, herunder sundhedsområdet. Forligspartierne finder derfor, at regeringsudspillets afgrænsning mellem den nordjyske og midtjyske region kan danne basis for den endelige afgrænsning. Partierne bag aftalen er imidlertid samtidig opmærksomme på, at regionen er befolkningsmæssigt mindre end de øvrige regioner.

 

Efter en samlet vurdering kan forligspartierne som en mulig udvidelse pege på en løsning, der samler områder i Nord- og Vestjylland i en samlet region omkring Limfjorden. Partierne finder imidlertid ikke, at en sådan løsning bør fastlægges, uden at de berørte områder forinden  har  haft lejlighed til at udtale sig. Der må således forudsættes en generel positiv opbakning fra kommunerne i området, hvis den tidligere udmeldte regionsafgrænsning mellem den midtjyske og den nordjyske region skal fraviges.

 

Konkret kunne en sådan samlet region – foruden områderne inden for den Region Nordjylland der er aftegnet i regeringsudspillet – bestå af kommunerne Sallingsund, Sundsøre, Spøttrup, Skive, Fjends, Vinderup, Holstebro, Ulfborg-Vemb, Thyholm, Struer, Lemvig og Thyborøn-Harboøre.

 

Partierne vil i september i forbindelse med drøftelserne af udmøntningsplanen tage stilling til de tilkendegivelser om regionsafgrænsningen, som måtte være kommet. Stillingtagen til inddelingen vil følge den politiske procedure, som er nævnt i forbindelse med kommuneinddelingen”.

 

Kommunernes bemærkninger skal være Indenrigsministeriet i hænde medio september.

På foranledning af borgmesteren i Vinderup, har der den 6. august 2004 været afholdt et fælles møde, hvor regionsafgrænsningen blev drøftet.

 

Der er enighed om, at anbefale respektive byråd og kommunalbestyrelser at pege på, at kommunerne bør tilhøre Region Midtjylland, idet det blandt andet ud fra en forventning til erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og infrastrukturelle forhold vil være det bedste for området. Med forholdsvis kort afstand til Viborg som regionsby, synes dette også at være det mest naturlige.

 

Økonomi-  og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004 anbefalingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.Vedtagelse:
Anbefalingen blev godkendt71/9. Etablering af erhvervsgenbrugspladser (Åben sag)
Journalnr. 07.03.00/

De 4 S-kommuner har, i forbindelse med vedtagelsen af affaldsplanen for 2001-2012, besluttet at der i planperioden 2001-2004 etableres en genbrugsplads for mindre virksomheder.

 

Etableringsudgifterne til en erhvervsgenbrugsplads har været indeholdt i de godkendte handlingsplaner for 4-S siden 2003.

 

4-S Skiveegnens Renovationsselskab I/S anbefaler i brev af 6. juli 2004, at den tidligere beslutning om etablering af særskilt erhvervsgenbrugsplads ændres således, at virksomhederne benytter de bestående genbrugspladser.

 

4-S har i en periode arbejdet med flere forskellige løsningsmodeller vedr. etableringen af en erhvervsgenbrugsplads, og er kommet til den konklusion, at en bedre udnyttelse af de eksisterende genbrugspladser vil være den bedste løsning. Dette løsningsforslag er i harmoni med udviklingen i den øvrige del af affaldsbranchen. Forøgelsen af affaldsmængden skønnes at være begrænset, idet en stor del af erhvervsaffaldet formodes allerede på nuværende tidspunkt at blive afleveret på genbrugs­pladserne jf. vedlagte notat fra 4-S – der henviser til undersøgelser fra andre affaldsselskaber.

 

Løsningsforslaget er drøftet sammen med de 4 tekniske forvaltninger, og behandlet af Selskabets bestyrelse den 23. juni 2004.

 

Forslaget er detaljeret beskrevet i vedlagte bilag.

 

Forventet opstart af ordningen er den 1. januar 2005. Forslaget vil bevirke en ændring i affaldsgebyrerne. Husholdninger opnår en reduktion, da den reelle affaldsproducent betaler for affaldsbortskaffelsen. Erhverv, herunder landbrug, opkræves et ekstra beløb for benyttelsesmuligheden af genbrugspladsen.

 

Taksten fastsættes i forbindelse den endelige vedtagelse af takstbladet for renovationsordningerne. Der henvises endvidere til bilag – ”Virksomhedernes benyttelse af de bestående genbrugspladser.”

 

Teknisk forvaltning indstiller:

 

at

virksomheder får adgang til at benytte de eksisterende genbrugspladser på de betingelser, som er anført i bilag – ”Virksomhedernes benyttelse af de bestående genbrugspladser”.

at

taksten for virksomhederne, herunder landbrug fastsættes til et gennemsnitligt beløb i 2005 ud fra erfaringerne fra andre selskaber og fra 2006 fastsættes ud fra resultaterne af gennemførte undersøgelser på de 2 genbrugspladser.

at

taksten for 2005 fastsættes i forbindelse med den endelige vedtagelser af takstblad for 2005 for renovationsordningerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller i mødet den 9. august 2004 at sagen  til godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004 sagen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.Bilag:
 4-S virksomheders benyttelse af genbrugspladser.pdf
 4-S Notat vedr samme.pdf

Vedtagelse:
Udvalgenes indstilling blev godkendt72/10. Resenlundprojektet (Åben sag)
Journalnr. 20.11 G00/

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2000 at indgå i realisering af Kulturcenter Resenlund med en anlægstilskud på 750.000 kr. samt forhøjelse af det årlige driftstilskud til Kulturhistorisk Museum til 150.000 kr.

 

Nu da Resenlund-Projektet og Resenlund-Fonden er nedlagt, anmoder Skive Kommune de oprindelige projektparter om at bidrage i en solidarisk afslutning på projektet ved at godtgøre Skive Kommune en del af udgifterne. De samlede udgifter som Skive Kommune har afholdt andrager 2,4 mill. – heri er indregnet ca. 0,6 mill. vedr. undersøgelse omkring projektet Kulturcenter Limfjord (bæredygtighedsanalyse m.v.).

 

Udgiften foreslås fordelt i forhold til de anlægsbeløb, som parterne oprindelig gav tilsagn om.

 

Spøttrup Kommunes andel udgør 3,25 % svarende til 77.405,- kr.

 

De oprindelige afsatte budgetbeløb er slettet og udgiften må derfor finansieres ved en tillægsbevilling med forbrug af kassebeholdningen ( andre kulturelle aktiviteter).

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller i mødet den 17. august 2004 til Kommunalbestyrelsen, at opkrævningen betales og finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.Vedtagelse:
Et flertal godkendte økonomi- og planudvalgets indstilling
Mødet hævet kl. 18,15

Fraværende: Svend Skov Madsen

Beslutninger oplæst og godkendt:

Underskrifter: